Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0857/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. Het prioritaire gebruik van de structuurfondsen voor scholing, onderzoek en ontwikkeling: het geval Galicië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0857/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. Het prioritaire gebruik van de structuurfondsen voor scholing, onderzoek en ontwikkeling: het geval Galicië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0857/02

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad

(3 april 2002)

Betreft: Het prioritaire gebruik van de structuurfondsen voor scholing, onderzoek en ontwikkeling: het geval Galicië

Na de in Ierland opgedane ervaringen begint binnen de Europese Unie het idee post te vatten dat de structuurfondsen allereerst gebruikt dienen te worden voor het opleiden van werknemers en voor onderzoek en ontwikkeling en dus niet in de eerste plaats voor de ontwikkeling van de infrastructuur. Er moet inderdaad nodig iets gedaan worden aan scholing, onderzoek en ontwikkeling, maar het is minstens even belangrijk om de perifere regio's met het centrum van de Europese Unie te verbinden en andere aspecten van de infrastructuur in deze gebieden te verbeteren. Voor dat doel moet echter wel een doeltreffend, speciaal op die regio's afgestemd ontwikkelingsbeleid ontworpen worden, en dat staat haaks op het idee vooral te werken aan de mobiliteit van de werknemers tussen de verschillende regio's. Als prioriteit gegeven wordt aan mobiliteit kan er een paradoxale situatie ontstaan, waarbij in minder ontwikkelde regio's, zoals Galicië, hele generaties werknemers opgeleid worden die vervolgens voor een betrekking naar elders naar het centrum van de EU, of naar andere gebieden binnen Spanje zouden moeten verhuizen, omdat er in Galicië geen werk voor hen is.

Welke strategische maatregelen denkt de Raad te nemen om een evenwicht te vinden tussen, enerzijds, specifieke regionale ontwikkeling en, anderzijds, scholing, onderzoek en ontwikkeling, zodat zich in de betrokken regio's ondernemingen willen vestigen die de aldus geschoolde werknemers een baan kunnen verschaffen? Blijven maatregelen uit, dan zullen deze werknemers zich moeten aansluiten bij die nieuwe emigratiestroom die aangeduid wordt met het eufemisme werknemersmobiliteit.

Antwoord

(27 juni 2002)

1. De Raad wenst het geachte parlementslid eraan te herinneren dat de programma's van doelstelling 1 in het kader van de programmering 2000-2006 toegespitst zijn op drie categorieën acties die een duurzaam endogeen groeiproces op gang kunnen brengen:

- infrastructuur (28 % van de kredieten), waarvan ongeveer de helft voor vervoersinfrastructuur;

- menselijk potentieel (20 % van de kredieten), met voorrang voor beleidsmaatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid en voor onderwijs- en opleidingssystemen;

- maatregelen ten behoeve van de productiesector (42 % van de kredieten).

2. Wat meer specifiek het programma van doelstelling 1 voor Galicië betreft, bedraagt het aandeel van de structuurfondsen voor de desbetreffende periode 3 430 miljoen euro. Het programma telt 11 prioritaire zwaartepunten en een aantal technische bijstandsmaatregelen.

Met name in het kader van prioriteit 2 van het programma voor Galicië gaat de aandacht volledig uit naar de kennismaatschappij (innovatie, O & O, informatiemaatschappij), en zal er steun worden verleend voor de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek en de overdracht van technologie naar de productiesector, alsmede voor investeringen in menselijk potentieel. Er zullen openbare onderzoeks- en andere technologiecentra worden opgericht of gemoderniseerd; projecten voor onderzoek, innovatie en technologische ontwikkeling zullen subsidie ontvangen en er is ruimte voor de financiering van voorzieningen op het gebied van wetenschap en technologie. Ook is er steun uitgetrokken voor de veralgemening van de informatiemaatschappij, met name als een instrument voor grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Portugal. Het totaalbedrag voor prioriteit 2 van het programma ten behoeve van Galicië bedraagt 171 573 euro. Nadere gegevens betreffende dit programma staan op de internetsite europa van de Commissie.

3. Wat het communautaire onderzoeksbeleid betreft, is het de bedoeling dat het zesde kaderprogramma voor onderzoek (2002-2006) een versterkte inspanning voor onderzoeksactiviteiten in de regio's van doelstelling 1 gaat omvatten. Zoals het geachte parlementslid weet, is de Raad momenteel nog met het Parlement in bespreking over de inhoud van het zesde kaderprogramma; de aanneming ervan volgens de medebeslissingsprocedure is gepland voor de zomer van dit jaar.