Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1052/02 van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie. Plannen voor een stortplaats in Los Arcos (Navarra-España).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1052/02 van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie. Plannen voor een stortplaats in Los Arcos (Navarra-España).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1052/02 van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie. Plannen voor een stortplaats in Los Arcos (Navarra-España).

Publicatieblad Nr. 301 E van 05/12/2002 blz. 0080 - 0081


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1052/02

van Laura González Álvarez (GUE/NGL) aan de Commissie

(17 april 2002)

Betreft: Plannen voor een stortplaats in Los Arcos (Navarra-España)

Afgelopen september is een plan ingediend voor een enorme installatie (twee kilometer lang en 650 meter breed) voor de verwerking en opslag van industrieel afval in Los Arcos (Navarra). De installatie zou aldus een oppervlakte van 1 250 000 vierkante meter beslaan, bestemd voor de opslag van bijzonder afval, en wel voor onbeperkte duur.

Indiener van het plan is Befesa, een dochter van de Abengoa-onderneming. Het gaat hier om een stortplaats die veel gelijkt op een stortplaats die laatstgenoemde onderneming in Nerva (Huelva) heeft. Deze vuilnisbelt is een tijd lang regelmatig in het nieuws geweest vanwege de branden die door het aldaar gestorte afval veroorzaakt zijn. De inwoners van bovengenoemde streek in Navarra zijn ervan op de hoogte dat Abengoa al een aantal malen is vervolgd op grond van het onregelmatig beheer van de stortplaats van giftige substanties die deze onderneming in Cartagena heeft. De geplande stortplaats heeft veel gemeen met de stortplaats in Cartagena. Onlangs hebben 30 000 mensen uit de streek gedemonstreerd tegen de plannen voor een stortplaats in Los Arcos.

Is de Commissie op de hoogte van deze plannen en is bekend of er verzoeken zijn ingediend voor de communautaire financiering ervan?

Zou de Commissie kunnen aangeven of de volgende richtlijnen op dit geval van toepassing zijn?

- Richtlijn 85/337/EEG(1) betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten;

- 91/156/EEG(2) tot wijziging van Richtlijn 75/442/EEG(3) betreffende afvalstoffen, volgens welke de lidstaten verplicht zijn de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de nuttige toepassing of de verwijdering van de afvalstoffen plaatsvindt zonder gevaar voor de gezondheid van de mens en zonder dat procédés of methoden worden aangewend die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben;

- Richtlijn 96/82/EG(4) betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;

- Richtlijn 84/360/EEG(5) van de Raad van 28 juni 1984 betreffende de bestrijding van door industriële inrichtingen veroorzaakte luchtverontreiniging.

Welke maatregelen denkt de Commissie te nemen om ervoor te zorgen dat de communautaire wetgeving in het bijzonder de bovengenoemde richtlijnen naar behoren wordt toegepast?

(1) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.

(2) PB L 78 van 26.3.1991, blz. 32.

(3) PB L 194 van 25.7.1975, blz. 39.

(4) PB L 10 van 14.1.1997, blz. 13.

(5) PB L 188 van 16.7.1984, blz. 20.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(17 juni 2002)

De door het geachte parlementslid vermelde feiten zijn de Commissie niet bekend.

Uit de schriftelijke vraag blijkt niet duidelijk of het plan betrekking heeft op een stortplaats voor giftig afval of een centrum voor de verwerking van afval. Daardoor kan de Commissie niet nader aangeven welke communautaire wetgeving in dit geval van toepassing is.

Om hierover duidelijkheid te krijgen heeft de Commissie de Spaanse instanties om nadere informatie over dit plan gevraagd.

Dit betekent dat de Commissie op dit moment alleen kan bevestigen dat Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten(1), zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997(2), in dit geval van toepassing is. Ten aanzien van de overige door het geachte parlementslid genoemde richtlijnen dient te worden gesteld dat aan de hand van de op dit moment beschikbare informatie niet kan worden bepaald of ze van toepassing zijn.

De Commissie zal in haar hoedanigheid als hoedster van de Verdragen het nodige doen om te zorgen dat de communautaire wetgeving in dit geval wordt nageleefd.

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en krachtens Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen(3) zijn de lidstaten verantwoordelijk voor zowel de keuze als de uitvoering van de projecten. De Commissie heeft de Spaanse instanties dan ook om informatie gevraagd over een eventuele cofinanciering van dit project en zal het geachte parlementslid uiteraard op de hoogte stellen van het resultaat van haar onderzoek.

(1) PB L 175 van 5.7.1985.

(2) PB L 73 van 14.3.1997.

(3) PB L 161 van 26.6.1999.