Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1236/02 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Een op solidariteit gebaseerde Europese vrijwilligersorganisatie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1236/02 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Een op solidariteit gebaseerde Europese vrijwilligersorganisatie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1236/02 van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie. Een op solidariteit gebaseerde Europese vrijwilligersorganisatie.

Publicatieblad Nr. 277 E van 14/11/2002 blz. 0164 - 0165


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1236/02

van Michl Ebner (PPE-DE) aan de Commissie

(30 april 2002)

Betreft: Een op solidariteit gebaseerde Europese vrijwilligersorganisatie

Een op solidariteit gebaseerde Europese vrijwilligersorganisatie is ongetwijfeld zinvol in een verenigd Europa. Zij kan vooral bij rampen, eerstehulp, sociale dienstverlening en ten behoeve van het milieu belangrijk en nuttig werk leveren. In noodsituaties beschikt men over een forse reserve aan efficiënte hulpkrachten.

Kan de Commissie mededelen wat zij in dit opzicht reeds ondernomen heeft, wat zij in de toekomst zal ondernemen en welke plannen zij in het algemeen op het gebied van rampendiensten heeft?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(1 juli 2002)

Sedert 1996 heeft het Europees vrijwilligerswerk (EVW) jongeren tussen 18-25 jaar de gelegenheid geboden om maximaal een jaar vrijwilligerswerk te verrichten in Europa en bepaalde prioritaire gebieden in derde landen (momenteel zijn dat: het zuidelijk gedeelte van het Middellandse zeegebied, de Balkan, het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS), Latijnsamerika). Het betreft vrijwilligerswerk op onder andere sociaal, milieu- of cultureel gebied. Typische voorbeelden zijn projecten in het kader waarvan jongeren helpen in vluchtelingencentra, in bejaardenhuizen, bij de begeleiding van straatkinderen of drugsverslaafden, bij milieueducatie, bij brandbeveiliging, bij het bevorderen van

het Europees bewustzijn enz. In de tweede helft van de jaren 90 is een informatiecampagne gevoerd om het EVW meer bekendheid te geven onder de organisaties voor civiele bescherming. Het EVW is evenwel niet bedoeld voor vrijwilligerswerk in noodsituaties.

In het algemeen verloopt de civiele bescherming volgens het subsidiariteitsbeginsel. De autoriteiten in elke lidstaat zijn verantwoordelijk voor de civiele bescherming in hun land.

De Europese samenwerking op het gebied van civiele bescherming is echter sedert 1985 toegenomen. De Gemeenschap heeft belangrijke stappen ondernomen om het hoofd te kunnen bieden aan noodsituaties die een snelle reactie vereisen, en om haar paraatheid te vergroten.

Bovendien heeft de Raad recentelijk de Beschikking goedgekeurd tot vaststelling van een communautair mechanisme ter vergemakkelijking van versterkte samenwerking bij bijstandsinterventies in het kader van civiele bescherming(1), die een aanvulling is op het huidige communautaire actieprogramma op het gebied van civiele bescherming.

Dit mechanisme1 vergemakkelijkt de inzet van de vereiste interventieteams, experts en andere middelen, en omvat een centrum voor toezicht en informatie en een gemeenschappelijk stelsel voor mededelingen en informatie in noodsituaties.

In haar mededeling aan de Raad en het Parlement Civiele bescherming preventieve waakzaamheid voor eventuele noodsituaties(2) heeft de Commissie de beschikbare middelen beschreven die in het kader van lopende programma's snel zijn aangewend alsmede de maatregelen die zijn genomen met name met het oog op mogelijke terreurdaden (na 11 september 2001).

In het kader van het actieprogramma voor civiele bescherming heeft een project met dezelfde naam het mogelijk gemaakt de rol van niet-gouvernementele vrijwilligersorganisaties in de civiele bescherming nader te onderzoeken. De diverse aanbevelingen die daaruit voortvloeiden zouden het mogelijk kunnen maken vrijwilligers in de civiele bescherming een belangrijkere en grotere rol te laten spelen. Meer bijzonderheden zijn te vinden op de website van de eenheid voor civiele bescherming van de Commissie: http://europa.eu.int/comm/environment/civil/.

(1) Beschikking 2001/792/EG, Euratom van de Raad van 23 oktober 2001 tot vaststelling van een communautair mechanisme ter vergemakkelijking van versterkte samenwerking bij bijstandsinterventies in het kader van civiele bescherming PB L 297 van 15.11.2001.

(2) COM(2001) 707 def.