Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1284/02 van Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) aan de Commissie. Hoofdstad van Europa.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1284/02 van Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) aan de Commissie. Hoofdstad van Europa.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1284/02 van Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) aan de Commissie. Hoofdstad van Europa.

Publicatieblad Nr. 309 E van 12/12/2002 blz. 0106 - 0106


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1284/02

van Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) aan de Commissie

(7 mei 2002)

Betreft: Hoofdstad van Europa

Na de Top van Nice hebben de heren Prodi en Verhofstadt besloten een groep van intellectuelen te belasten met het onderzoek naar de voorwaarden waaronder Brussel zich tot hoofdstad van Europa zou kunnen ontwikkelen.

Aan de hand van welke beoordelingscriteria is deze keuze gemaakt, en zijn tijdens de procedure ook andere Europese hoofdsteden in overweging genomen?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(20 juni 2002)

Om elk misverstand te voorkomen, wil de Commissie de nadruk leggen op de context waarin het initiatief van de heren Prodi en Verhofstadt moet worden geplaatst, namelijk verklaring nr. 22 betreffende de plaats waar de Europese Raad bijeenkomt, gehecht aan de slotakte van de Conferentie van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten waarbij het Verdrag van Nice is gesloten:

Met ingang van 2002 wordt per voorzitterschap één bijeenkomst van de Europese Raad in Brussel gehouden. Zodra de Unie 18 leden telt, vinden alle bijeenkomsten van de Europese Raad in Brussel plaats.

In deze omstandigheden hebben de voorzitter van de Commissie en de Belgische eerste minister een groep intellectuelen uitgenodigd in het kader van twee denksessies te discussiëren over de noden en functies van een Europese hoofdstad en te bepalen hoe Brussel het best hieraan kan voldoen. Het eindrapport dat op 26 april laatstleden door de heren Prodi en Verhofstadt aan de pers werd voorgesteld, vat de belangrijkste ideeën en voorstellen samen die uit deze sessies zijn voortgekomen.

Er is dus niet gesproken over criteria voor de keuze van de stad omdat dit niet de opdracht van de groep was.

De tweede vraag is dan ook niet van toepassing.