Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1371/02 van Sergio Berlato (UEN), Cristiana Muscardini (UEN),Roberta Angelilli (UEN), Roberto Bigliardo (UEN), Sebastiano Musumeci (UEN),Antonio Mussa (UEN), Mauro Nobilia (UEN), Adriana Poli Bortone (UEN)en Franz Turchi (UEN) aan de Commissie. Crisissituatie in de Europese acquacultuursector.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1371/02 van Sergio Berlato (UEN), Cristiana Muscardini (UEN),Roberta Angelilli (UEN), Roberto Bigliardo (UEN), Sebastiano Musumeci (UEN),Antonio Mussa (UEN), Mauro Nobilia (UEN), Adriana Poli Bortone (UEN)en Franz Turchi (UEN) aan de Commissie. Crisissituatie in de Europese acquacultuursector.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1371/02 van Sergio Berlato (UEN), Cristiana Muscardini (UEN),Roberta Angelilli (UEN), Roberto Bigliardo (UEN), Sebastiano Musumeci (UEN),Antonio Mussa (UEN), Mauro Nobilia (UEN), Adriana Poli Bortone (UEN)en Franz Turchi (UEN) aan de Commissie. Crisissituatie in de Europese acquacultuursector.

Publicatieblad Nr. 052 E van 06/03/2003 blz. 0063 - 0064


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1371/02

van Sergio Berlato (UEN), Cristiana Muscardini (UEN),Roberta Angelilli (UEN), Roberto Bigliardo (UEN), Sebastiano Musumeci (UEN),Antonio Mussa (UEN), Mauro Nobilia (UEN), Adriana Poli Bortone (UEN)en Franz Turchi (UEN) aan de Commissie

(14 mei 2002)

Betreft: Crisissituatie in de Europese acquacultuursector

Het Griekse systeem voor de productie van zeebaars en goudbrasem blijft heel de Europese sector ernstige schade berokkenen. De verantwoordelijkheid daarvoor draagt zowel de Griekse industrie zelf als de Commissie en de Griekse regering vanwege hun nalatigheid bij de uitoefening van toezicht.

De vier belangrijkste productielanden (Frankrijk, Italië, Portugal en Spanje) hebben de Europese Commissie verzocht dit probleem diepgaander te onderzoeken teneinde een rechtvaardige en eerlijke concurrentie tussen de lidstaten te waarborgen. Naar het schijnt verkopen de Griekse producenten namelijk hun producten al geruime tijd ver beneden de kostprijs.

Kan de Commissie onmiddellijk stappen ondernemen bij de Griekse regering en ervoor zorgen dat de bestaande wetgeving wordt geëerbiedigd en gehandhaafd?

Kan zij een streng controlesysteem opzetten om te verzekeren dat de overheidssteun in Griekenland uitsluitend voor het oorspronkelijk vastgestelde doel wordt gebruikt?

Is zij van plan een nieuwe Groene Kaart op te stellen en daarin een realistischer aanpak op te nemen voor de bevordering van de acquacultuur in Europa de komende tien jaar, door parameters voor een geleidelijke maar gezonde ontwikkeling vast te stellen?

Wat denkt zij te ondernemen om paal en perk te stellen aan een situatie die met de dag erger en alarmerender wordt voor heel de Europese sector van de acquacultuur?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(20 juni 2002)

De Commissie heeft het probleem van de marktrprijzen voor gekweekte zeebaars en zeebrasem in de Unie van nabij gevolgd en heeft geen inbreuken op de ter zake geldende communautaire voorschriften geconstateerd. De Commissie neemt regelmatig contact op met zowel de nationale autoriteiten van de lidstaten als producenten om zich een duidelijk beeld te vormen van de situatie.

De subsidies uit hoofde van het Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de Visserij (FIOV) voor de aquacultuur in Griekenland worden in het kader van de bestaande regelgeving toegekend door de nationale autoriteiten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van en het toezicht op de meerjarenplannen voor de visserij. De Commissie heeft de Griekse autoriteiten reeds voorgesteld een computersysteem in te voeren voor het toezicht op de parameters van de bedrijven die zeebaars en zeebrasem produceren. Dankzij dit systeem, dat momenteel ontwikkeld wordt, zouden betrouwbare prognoses voor de toekomstige productie kunnen worden gemaakt, en zou overproductie kunnen worden voorkomen.

De Commissie heeft er in het Groenboek(1) reeds op gewezen dat zij van oordeel is dat de markt de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de aquacultuur moet zijn, en dat men zich kan afvragen of de Gemeenschap verder moet gaan met subsidiëring van investeringen door particuliere bedrijven in productiecapaciteit voor soorten waarvoor de markt bijna verzadigd is. Bij toekomstige communautaire initiatieven ten behoeve van de ontwikkeling van de aquacultuur zal rekening worden gehouden met deze overwegingen.

De situatie van de markt voor gekweekte zeebaars en zeebrasem is besproken tijdens de vergadering van het Comité van beheer voor visserijproducten op 9 april 2002 en op een buitengewone bijeenkomst van de Commissie met de meest betrokken lidstaten op 16 mei 2002. Geen van deze vergaderingen heeft duidelijker gemaakt of het om een structurele crisis gaat, dan wel of de huidige problemen seizoengebonden zijn. De betrokken lidstaten hebben zich ertoe verbonden nadere gegevens te verzamelen met het oog op een diepgaande analyse van de marktsituatie voor deze soorten.

(1) COM(2001) 135 def.