Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1382/02 van Paul Lannoye (Verts/ALE) aan de Commissie. Controle van de doorstralingsinstallaties evenals van met ioniserende straling behandeld voedsel en voedselingrediënten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1382/02 van Paul Lannoye (Verts/ALE) aan de Commissie. Controle van de doorstralingsinstallaties evenals van met ioniserende straling behandeld voedsel en voedselingrediënten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1382/02 van Paul Lannoye (Verts/ALE) aan de Commissie. Controle van de doorstralingsinstallaties evenals van met ioniserende straling behandeld voedsel en voedselingrediënten.

Publicatieblad Nr. 229 E van 26/09/2002 blz. 0210 - 0211


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1382/02

van Paul Lannoye (Verts/ALE) aan de Commissie

(14 mei 2002)

Betreft: Controle van de doorstralingsinstallaties evenals van met ioniserende straling behandeld voedsel en voedselingrediënten

In artikel 7, lid 3 van richtlijn 1999/2/EG(1), betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling is het volgende vastgelegd:

[] de lidstaten [doen] aan de Commissie elk jaar mededeling van:

- de resultaten van de controles die zijn uitgevoerd in de doorstralingsinstallaties, met name voor wat betreft de categorieën en hoeveelheden behandelde producten en de daarbij toegepaste doses;

- de resultaten van de controles die zijn verricht in het stadium van het in de handel brengen van het product.

De Commissie wordt verzocht mede te delen:

1. Ten aanzien van ieder type voedsel en voedselingrediënten dat met ioniserende stralingen mag worden behandeld, welke hoeveelheden in 2001 in de zes lidstaten die over erkende doorstralingsinstallaties beschikken zijn doorgestraald. Welke hoeveelheden van dit voedsel en deze voedselingrediënten waren bestemd voor de interne markt van de Europese Unie respectievelijk voor de uitvoer naar derde landen?

2. Welke lidstaten in 2001 controles hebben uitgevoerd in het stadium van het in de handel brengen van het product, ten einde na te gaan of: a) op hun grondgebied eventueel producten aanwezig zijn die volgens hun regelgeving niet met ioniserende straling mogen worden behandeld; b) het met ioniserende straling behandelde voedsel c.q. de voedselingrediënten zijn geëtiketteerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 6 van richtlijn 1999/2?

3. Hoeveel controles zijn uitgevoerd en met welk resultaat?

(1) PB L 66 van 13.3.1999, blz. 16.

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(10 juni 2002)

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van Richtlijn 1999/2/EG van het Parlement en de Raad van 22 februari 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de behandeling van voedsel en voedselingrediënten met ioniserende straling doen de lidstaten elk jaar aan de Commissie mededeling van:

- de resultaten van de controles die zijn uitgevoerd in de doorstralingsinstallaties, met name voor wat betreft de categorieën en hoeveelheden behandelde producten en de daarbij toegepaste doses, en

- de resultaten van de controles die zijn verricht in het stadium van het in de handel brengen van het product en informatie over de methoden die worden gebruikt ter opsporing van behandeling met ioniserende straling.

De richtlijn schrijft niet voor dat informatie wordt verstrekt over de hoeveelheden doorstraalde voedingsmiddelen die op de interne markt worden gebracht of naar derde landen worden uitgevoerd.

Voor het eerste verslag heeft de Commissie de lidstaten verzocht de informatie te verstrekken voor de periode van 20 september 2000 (datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de richtlijn) tot 31 december 2001. De Commissie zal het verslag opstellen en het in het Publicatieblad van de Gemeenschappen publiceren.

Informatie over de doorstraling van voedsel is te vinden op de volgende website van Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming van de Commissie: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sfp/sfp_index_en.html.