Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0014/02 van Graham Watson (ELDR) aan de Raad. Gebeurtenissen in Genua.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0014/02 van Graham Watson (ELDR) aan de Raad. Gebeurtenissen in Genua.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0014/02

van Graham Watson (ELDR) aan de Raad

(22 januari 2002)

Betreft: Gebeurtenissen in Genua

Kan de Raad naar aanleiding van zijn antwoord op schriftelijke vragen E-2379/01 en E-2454/01(1) aangeven waarom hij ontkent verantwoordelijk te zijn voor de toepassing van artikel 6, leden 1 en 2 van het EU-Verdrag?

(1) PB C 81 E van 4.4.2002, blz. 165.

Antwoord

(13 mei 2002)

In artikel 6 VEU wordt verwezen naar een aantal beginselen waarop de Unie gegrondvest is. De verantwoordelijkheid voor de toepassing van deze beginselen ligt voornamelijk bij de lidstaten, onverminderd de krachtens de procedures van artikel 7 VEU aan de Raad toebedeelde rol.