Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1400/02 van Wolfgang Ilgenfritz (NI) aan de Commissie. EU-Richtlijn 73/239.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1400/02 van Wolfgang Ilgenfritz (NI) aan de Commissie. EU-Richtlijn 73/239.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1400/02 van Wolfgang Ilgenfritz (NI) aan de Commissie. EU-Richtlijn 73/239.

Publicatieblad Nr. 028 E van 06/02/2003 blz. 0102 - 0103


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1400/02

van Wolfgang Ilgenfritz (NI) aan de Commissie

(15 mei 2002)

Betreft: EU-Richtlijn 73/239

De Commissie heeft een officiële vraag aan de Britse regering gericht met betrekking tot de omzetting van EU-Richtlijn 73/239(1) in nationaal recht en de uitvoering daarvan.

Tot dusver heeft het Europees Parlement nog geen inzage gekregen in het antwoord van de Britse regering.

1. Wanneer, vermoedelijk, zal het Europees Parlement inzage krijgen in het antwoord?

2. Hoe is de stand van de omzetting en, voor zover de omzettingsbepalingen niet zijn nageleefd, welke consequenties zal de Commissie zo nodig trekken als de omzetting niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden?

(1) PB L 228 van 16.8.1973, blz. 3.

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(2 juli 2002)

1. De Commissie wijst het geachte parlementslid op het antwoord op de schriftelijke vraag E-3611/01(1) van de heer Sakelleriou.

2. De vereisten van de eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan, werden in het Britse recht omgezet bij de Lloyd's Act van 1982 en de Insurance Companies Act van 1982. Het onderzoek van de Commissie heeft geen betrekking op de omzetting maar op de effectieve toepassing van de vereisten van de Richtlijn(2).

(1) PB C 172 E van 18.7.2002, blz. 96.

(2) Verdere details kan men terugvinden in het officiële persbericht van de Commissie, IP/01/1880, 20.12.2001.