Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1484/02 van Glenys Kinnock (PSE) aan de Commissie. Smokkel van verdovende middelen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1484/02 van Glenys Kinnock (PSE) aan de Commissie. Smokkel van verdovende middelen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1484/02 van Glenys Kinnock (PSE) aan de Commissie. Smokkel van verdovende middelen.

Publicatieblad Nr. 137 E van 12/06/2003 blz. 0009 - 0010


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1484/02

van Glenys Kinnock (PSE) aan de Commissie

(29 mei 2002)

Betreft: Smokkel van verdovende middelen

Is de Commissie niet van mening dat de smokkel van verdovende middelen, hoofdzakelijk cocaïne, vanuit Zuid-Amerika via het Caribisch gebied waarschijnlijk de grootste bedreiging is voor de stabiliteit, de democratie en de economische en sociale ontwikkeling van alle landen en gebiedsdelen in het Caribisch gebied?

Antwoord van de heer Nielson namens de Commissie

(3 juli 2002)

Drugs vormen inderdaad een grote bedreiging voor de stabiliteit, democratie en economische en sociale ontwikkeling in het Caribisch gebied. Maar, al genereert de handel in cocaïne 85 % van alle inkomsten uit de drugshandel en de daarmee verband houdende activiteiten in de regio, lokaal geproduceerde marihuana neemt de overige 15 % voor zijn rekening en draagt in belangrijke mate bij tot de lokale consumptie. Jamaica is één van de voornaamste producenten van marihuana. Andere belangrijke producenten zijn Trinidad en Tobago, Saint Vincent en de Grenadines, Suriname, Saint Lucia en Dominica.

De toename van de drugsproductie, de drugshandel en het drugsgebruik in de regio heeft bijgedragen tot een stijging van het aantal geweldsmisdrijven van drugskartels, maar ook van drugsgebruikers. De steeds grotere toestroom van illegale vuurwapens naar de regio wordt in verband gebracht met de drugshandel. Witwassen van geld en drugsgerelateerde corruptie zijn in de regio geëscaleerd en de drugshandel heeft ernstige gevolgen voor de overheidsuitgaven, omdat publieke middelen moeten worden overgeheveld van productieve activiteiten naar met de drugsbestrijding verband houdende activiteiten.

De Commissie realiseert zich dit en verleent derhalve prioriteit aan de ondersteuning van de drugsbestrijding in het Caribisch gebied. De Gemeenschap was de voornaamste donor van het Barbados Actieplan 1996-2002 (20 miljoen euro, oftewel 60 % van het totaal). Dit actieplan had, gebaseerd op een evenwichtige en geïntegreerde aanpak, betrekking op diverse gebieden, omvattende vermindering van vraag en aanbod, mechanismen voor regionale coördinatie, maritieme samenwerking, rechtshandhaving, bestrijding van het witwassen van geld, forensische diensten, controle op precursoren, epidemiologisch toezicht en diverse andere gebieden op het gebied van de vermindering van de vraag. De financieringsmiddelen waren afkomstig van het 8e Europees Ontwikkelingsfonds (EOF), nationale en regionale programma's en begrotingspost B7-6310 (Noord-Zuidsamenwerkingsprogramma's bij de bestrijding van drugsverslaving). Naar verwachting zal het regionaal programma voor het Caribisch gebied in het kader van het 9e EOF passende aandacht schenken aan de drugsbestrijding, zulks ter ondersteuning van de ontwikkeling en implementatie van een in het Caribisch gebied gewortelde strategie. Enkele gebieden waaraan steun zal worden verleend, zijn: institutionele versterking en capaciteitsopbouw, regionale coördinatie ter vermindering van het aanbod, omvattende maritieme samenwerking, vermindering van de vraag en interregionale samenwerking.

Een doeltreffendere aanpak van de drugsbestrijding in het Caribisch gebied moet worden ingebed in de reikwijdte van de drugsroute (cocaïneroute). Dit houdt in dat de coördinatie en samenwerking van de doorvoerlanden in het Caribisch gebied met de producerende landen in Latijns-Amerika moet worden verbeterd. Dit principe wordt inmiddels meer en meer toegepast door de landen in het Caribisch gebied in hun strategieën voor de drugsbestrijding en zal, zoals hierboven reeds is gezegd, één van de elementen zijn voor de steun van de Gemeenschap in haar ondersteunende strategie in het kader van het 9e EOF. De interregionale samenwerking kan worden vergemakkelijkt door de bestaande mechanismen voor internationale coördinatie en samenwerking, waaronder het coördinatie- en samenwerkingsmechanisme inzake drugs tussen de Europese Unie, Latijns- Amerika en het Caribisch gebied, dat in 1998 is opgezet in het kader van het Panama Actieplan.