Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1486/02 van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie. Zandwinning in het gebied van communautair belang (GCB) Serra Gelada en kust van de Marína de Baixa (regio Valencia).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1486/02 van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie. Zandwinning in het gebied van communautair belang (GCB) Serra Gelada en kust van de Marína de Baixa (regio Valencia).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1486/02 van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie. Zandwinning in het gebied van communautair belang (GCB) Serra Gelada en kust van de Marína de Baixa (regio Valencia).

Publicatieblad Nr. 301 E van 05/12/2002 blz. 0158 - 0159


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1486/02

van María Sornosa Martínez (PSE) aan de Commissie

(29 mei 2002)

Betreft: Zandwinning in het gebied van communautair belang (GCB) Serra Gelada en kust van de Marína de Baixa (regio Valencia)

Momenteel lopen in de regio Valencia diverse projecten ter verbetering van de stranden, waarbij zand wordt gewonnen in het GCB Serra Gelada en kust van de Marína de Baixa. Deze zandwinning vormt een ernstige bedreiging van de posidoniavelden in dit gebied, die juist de reden zijn waarom dit gebied als GCB is aangewezen.

De feiten luiden als volgt:

- De posidoniavelden zijn opgenomen in Bijlage I van Richtlijn 92/43/EEG(1) (Habitatrichtlijn);

- de posidoniavelden van de Serra Gelada hebben reeds te lijden van lozingen van niet voldoende gezuiverd afvalwater als gevolg van een te late uitbreiding van de zuiveringsinstallatie van Benidorm;

- er is geen milieueffectrapportage opgesteld voor de zandwinningsactiviteiten, daar de Spaanse autoriteiten het op basis van de omzettingswet 6/2001, die een dergelijke MER tot optie verklaart, niet nodig achtten deze te laten uitvoeren (ook al was zij wel verplicht overeenkomstig de wet van de regio Valencia 2/1989);

- sinds het gebied tot GCB is verklaard, prevaleert de toepassing van Richtlijn 97/11/EG(2) (eerder 85/337/EEG(3)) over de milieu-impact.

Is de Commissie gezien het bovenstaande niet van mening dat er bij de zandwinning in de Serra Gelada sprake is van een duidelijke schending van de Richtlijnen 97/11/EG en 92/42/EEG? Denkt zij niet dat de Spaanse autoriteiten, aangezien het hierbij om een GCB gaat, verplicht zijn een milieu-effectbeoordeling te laten uitvoeren, hetgeen zij tot dusver hebben geweigerd, om te weten welke concrete gevolgen de activiteiten op de posidoniavelden hebben?

Weet de Commissie welke recente maatregelen de Spaanse autoriteiten hebben getroffen om de lozing van afvalwater tegen te gaan sinds de Commissie tegen Spanje is opgetreden naar aanleiding van diens slechte toepassing van de wetgeving inzake zuiveringsinstallaties?

Welke concrete maatregelen denkt de Commissie te nemen om het GCB en de posidoniavelden te beschermen?

(1) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.

(2) PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5.

(3) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(12 juli 2002)

Zandwinningsprojecten, zoals het project waarop het geachte parlementslid doelt, kunnen vallen onder het toepassingsgebied van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd door Richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997, aangezien zij zijn opgenomen in bijlage II van die richtlijn, onder punt 2 c): Winning van mineralen door afbaggering van de zee- of rivierbodem.

In toepassing van bovengenoemde richtlijn bepalen de lidstaten geval per geval, op basis van grenswaarden of criteria of een combinatie van beide, of voor een project van het in bijlage II genoemde type een beoordeling vereist is overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10 van de richtlijn. Daarbij hanteren de lidstaten de in bijlage III van de richtlijn opgenomen selectiecriteria die verband houden met de kenmerken van het project, de plaats ervan en de kenmerken van het potentiële effect. De lidstaten moeten het besluit betreffende de milieueffectbeoordeling en de desbetreffende eisen ter beschikking stellen van het publiek.

Tegen de door het geachte parlementslid te berde gebrachte feiten is een klacht ingediend. In het kader van de behandeling van die klacht heeft de Commissie de Spaanse autoriteiten verzocht meer informatie over deze kwestie te verstrekken. De Commissie zal erover waken dat de voorschriften van bovengenoemde richtlijnen van de Raad door de Spaanse autoriteiten in acht worden genomen.