Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1512/02 van Olivier Dupuis (NI) aan de Commissie. De politieke en institutionele situatie in Georgië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1512/02 van Olivier Dupuis (NI) aan de Commissie. De politieke en institutionele situatie in Georgië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1512/02 van Olivier Dupuis (NI) aan de Commissie. De politieke en institutionele situatie in Georgië.

Publicatieblad Nr. 028 E van 06/02/2003 blz. 0114 - 0114


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1512/02

van Olivier Dupuis (NI) aan de Commissie

(29 mei 2002)

Betreft: De politieke en institutionele situatie in Georgië

Op 29 april van dit jaar heeft de rechtbank van Tbilisi de Unie van Georgische Burgers (UGB) verboden om deel te nemen aan de eerste gemeenteraadsverkiezingen, die in juni van dit jaar zullen plaatsvinden. Dit besluit werd genomen op grond van een door vier burgers ingediend verzoekschrift, zonder dat de verantwoordelijken van de partij door de rechtbank werden gehoord. Dit besluit had eigenlijk onmiddellijk aan de centrale kiescommissie moeten worden doorgezonden, maar dit geschiedde pas op 3 mei, waardoor de leiders van deze partij geen gelegenheid hadden om tegen dit besluit in beroep te gaan vóór 7 mei, de uiterste datum van indiening van kandidaatstellingen voor deze verkiezingen. Nog ernstiger is dat het Hoogste Gerechtshof, waarbij de heer Zoerab Zjvania, leider van de Unie van Georgische Burgers, een beroep had ingediend, de procedures opzettelijk heeft gerekt, waardoor ook de laatste mogelijkheid werd verhinderd om nog binnen de gestelde termijn kandidatenlijsten in te dienen. Bovendien heeft de centrale kiescommissie het artikel van de kieswet ingetrokken waarin bepaald werd dat er in de kiescommissies in de verschillende districten vertegenwoordigers van de verschillende partijen zitting moeten hebben. Bovendien zijn de leden van de UGB in de centrale kiescommissie diverse malen het onderwerp geweest van bedreigingen en intimidaties.

Welke politieke en diplomatieke stappen heeft de Commissie genomen of is zij voornemens te nemen voordat op 2 juni de verkiezingen zullen plaatsvinden, opdat de Georgische autoriteiten terugkomen op deze buitengewoon ernstige beslissing en een volledig respect voor de bestaande kieswet aan de dag leggen? Is de Commissie, meer in het algemeen, niet van mening dat de Europese Unie niet langer genoegen moet nemen met episodische veroordelingen van de corruptie in dit land, maar een beleid moet gaan uitstippelen waarin Georgië een duidelijk vooruitzicht krijgt op toetreding tot de Europese Unie, een vooruitzicht dat vergezeld moet gaan van een ambitieus programma tot hervorming van het politieke bestel in dit land?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(25 juni 2002)

De Commissie deelt de bezorgdheid over de te geringe vorderingen met de democratische hervormingen in Georgië. Het verloop van de lokale verkiezingen op 2 juni 2002 vormde een zorgwekkende bevestiging van een al langer bestaand patroon. Het was, met name, teleurstellend dat de verbintenissen die na afloop van de presidentsverkiezingen van 2000 zijn gedaan, niet werden nagekomen.

De Commissie gebruikt elke kans die zij krijgt om de autoriteiten van Georgië te doordringen van haar bezorgdheid, onder andere in het kader van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst. Onlangs deed zij dat nog tijdens het bezoek van president Sjevardnadze aan Brussel in maart. De Commissie zal dit blijven doen, ook bij gelegenheid van de komende bijeenkomst van het Samenwerkingscomité EU-Georgië op 26 juni 2002, die dient ter voorbereiding van de volgende bijeenkomst van de Samenwerkingsraad EU-Georgië op 1 oktober 2002.

De Commissie heeft reeds(1) de gelegenheid gehad toe te lichten om welke reden zij meent dat er geen realistische kans is op toetreding van Georgië tot de EU in de huidige omstandigheden. Op dit moment dient prioriteit te worden verleend aan de oplossing van de twee interne conflicten, alsmede aan de uitvoering van de hervormingsagenda en het optimaal gebruiken van de mogelijkheden die de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst Georgië biedt. De Commissie zal Georgië blijven steunen door middel van samenwerkings- en bijstandsprogramma's en met politieke steun.

(1) Antwoord op mondelinge vraag H-0372/02 van het geachte parlementslid, schriftelijk antwoord, juni 2002.