Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1560/02 van Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) aan de Commissie. Beleid van de Europese Commissie met betrekking tot China.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1560/02 van Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) aan de Commissie. Beleid van de Europese Commissie met betrekking tot China.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1560/02 van Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) aan de Commissie. Beleid van de Europese Commissie met betrekking tot China.

Publicatieblad Nr. 052 E van 06/03/2003 blz. 0078 - 0079


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1560/02

van Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) aan de Commissie

(3 juni 2002)

Betreft: Beleid van de Europese Commissie met betrekking tot China

Uit een interne mededeling van de Europese Commissie over het beleid met betrekking tot China heb ik opgemaakt dat in totaal 50 miljoen euro in het lopende programma is uitgetrokken voor de verbetering van de ontwikkeling van de rechtsstaat en het maatschappelijk middenveld in de Volksrepubliek China.

Kan de Commissie mededelen:

1. Welke maatregelen (steekwoorden en voorbeelden) met deze 50 miljoen euro worden gesteund?

2. Of er wordt samengewerkt met het soortgelijke programma van de lidstaten van de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld het juridisch programma van de Bondsrepubliek Duitsland?

3. Welke instanties en instellingen met de uitvoering van deze maatregel zijn belast?

4. Welke ervaringen er met dit soort projecten zijn opgedaan?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(18 juli 2002)

1. In overeenstemming met de algemene doelstellingen van het beleid van de Commissie met betrekking tot China behoren ondersteuning van goed bestuur en versterking van de rechtsstaat tot de drie prioriteiten voor samenwerking met China in het Nationaal Strategiedocument 2002-2006 voor China dat op 1 maart 2002 door de Commissie is aangenomen. In het Nationale Indicatieve Programma 2002-2004, dat een onderdeel is van het Nationaal Strategiedocument, is een bedrag van 30 miljoen euro voor deze prioriteit uitgetrokken.

In dit verband werden er twee programmavoorstellen geformuleerd. Bij het eerste gaat het om de bestrijding van illegale migratie en de mensenhandel tussen China en Europa. Dit programma kan mogelijk het volgende omvatten: bewustmakingsactiviteiten toegespitst op kwetsbare groepen, verbetering van de capaciteiten van Chinese en EU-functionarissen voor de opsporing en preventie van illegale migratie, en bevordering van informatieuitwisseling en onderzoek. De besprekingen tussen de Commissie en China bevinden zich nog in de beginfase.

Het tweede voorstel is bedoeld voor het ondersteunen van de nieuwe sectoren die zich ontwikkelen in de Chinese burgermaatschappij.

Deze twee nieuwe programma's volgen op een aantal reeds aan de gang zijnde projecten op hetzelfde gebied zoals het programma voor juridische en justitiële samenwerking EU-China (13.2 miljoen euro), het EU-China opleidingsprogramma dorpsbestuur (10.7 miljoen euro), de faciliteit voor kleinschalige projecten mensenrechten (0.84 miljoen euro) en het EU-China netwerk voor de ratificering en implementatie van de mensenrechtenovereenkomsten van de Verenigde Naties (1.4 miljoen euro).

2. Verschillende lidstaten, waaronder ook Duitsland, voeren in het kader van hun bilaterale hulp in China projecten uit op het gebied van goed bestuur en versterking van de rechtsstaat. De coördinatie tussen de hulp van de EG en de bilaterale hulp van de lidstaten is een belangrijk punt

van de landenstrategie voor China en vindt regelmatig plaats tussen de delegatie van de Commissie en de ambassades van de lidstaten in Beijing. Wat het gebied van het recht betreft bevat het programma van de EU en China inzake wetgeving en rechtswezen vooral een algemene introductie in Europese rechtssystemen, met inbegrip van administratief, handels- en strafrecht. De bilaterale bijstandsprogramma's tussen de lidstaten en China zijn meer geschikt voor een grondige praktische analyse van hun respectievelijke rechtssystemen.

3. De delegatie van de Commissie in Beijing is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van projecten in het kader van de landenstrategie voor China. Wat de twee hiervoor genoemde voorstellen voor nieuwe programma's betreft moeten de structuur en de modaliteiten voor de tenuitvoerlegging nog vastgelegd worden. Het dagelijks beheer van het samenwerkingsprogramma EU-China inzake wetgeving en rechtswezen is aan de British Council toevertrouwd. Gedetailleerde gegevens betreffende de stand van uitvoering van het project is beschikbaar op de website van de delegatie(1).

4. De hiervoor genoemde projecten vorderen over het algemeen naar behoren, maar definitieve evaluaties zijn nog niet beschikbaar. De in het kader van de landenstrategie voor China (2003-2006) geplande programma's zijn nog niet gestart, maar zullen aandachtig door de Commissie gevolgd en geëvalueerd worden.

(1) http://www.delchn.cec.eu.int/en/Co-operation/Project_Fiches.htm.