Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1667/02 van Carlos Carnero González (PSE) aan de Commissie. Toekenning van blauwe vlaggen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1667/02 van Carlos Carnero González (PSE) aan de Commissie. Toekenning van blauwe vlaggen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1667/02 van Carlos Carnero González (PSE) aan de Commissie. Toekenning van blauwe vlaggen.

Publicatieblad Nr. 301 E van 05/12/2002 blz. 0208 - 0208


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1667/02

van Carlos Carnero González (PSE) aan de Commissie

(5 juni 2002)

Betreft: Toekenning van blauwe vlaggen

Nu de zomer in aantocht is zullen de Spaanse burgers net als de vorige jaren in de media vernemen dat de Stichting voor Milieu-educatie in Europa (FEEE) blauwe vlaggen heeft toegekend aan verschillende Spaanse stranden. Dit jaarlijkse gebeuren leidt in de publieke opinie tot verwarring over de betrokkenheid van de Europese instellingen bij de toekenning van deze vlaggen, waaraan de naam van de EU wordt verbonden, en over de garanties en de steun die de Europese Commissie zelf aan dit initiatief geeft.

Kan de Commissie meedelen wat de betrekkingen zijn tussen de FEEE en de communautaire instellingen en in hoeverre de Commissie of een andere Europese instelling verantwoordelijk is voor de toekenning van deze blauwe vlaggen en de criteria die daarbij worden gehanteerd? Is een blauwe vlag voor de burgers een garantie voor de kwaliteit van het zwemwater? Oefent de Commissie systematisch controle uit op de kwaliteit van het zwemwater in de EU?

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(3 juli 2002)

De campagne van de blauwe vlaggen is een project van de Stichting voor Milieueducatie in Europa (FEEE), die is gevestigd in Kopenhagen (Denemarken). Doel van deze campagne is de bevolking te informeren over de kwaliteit van de stranden in diverse Europese landen binnen en buiten de Unie en het milieubewustzijn van de plaatselijke overheden en de toeristische sector te vergroten. Bij de FEEE zijn organisaties in de deelnemende landen aangesloten die de stranden waarvoor een blauwe vlag wordt aangevraagd beoordelen. Deze beoordeling is gebaseerd op vier belangrijke aspecten, waarvoor zowel bindende criteria als richtsnoeren zijn vastgesteld: milieueducatie en -informatie, milieubeheer, veiligheid en diensten, en de kwaliteit van het water. De criteria voor de kwaliteit van het water zijn gebaseerd op de richtwaarden van Richtlijn 76/160/EEG van de Raad van 8 december 1975 betreffende de kwaliteit van het zwemwater(1) (hierna te noemen de zwemwaterrichtlijn).

In het verleden nam de Commissie deel aan het werk van de jury van FEEE die het definitieve besluit neemt om al dan niet een blauwe vlag te geven aan stranden waarvoor de nationale jury's niet tot een besluit konden komen en die de besluiten van de aangesloten nationale organisaties ratificeert. FEEE ontving ook financiële steun van de Commissie.

De Commissie heeft echter in 1998 besloten geen financiële steun te geven voor de blauwe vlag campagne van 1999. Bijgevolg heeft de Commissie geen zitting in de jury die de blauwe vlaggen toekent. Welke stranden voldoen aan de criteria voor de blauwe vlag is wordt uitsluitend bepaald door de FEEE.

De Commissie publiceert jaarlijks een rapport over de kwaliteit van het zwemwater in de Unie; het laatste rapport stamt van mei 2001. Dit rapport wordt gepubliceerd in alle talen van de Gemeenschap en is beschikbaar in gedrukte vorm en op Internet(2). Het rapport is gebaseerd op een tweewekelijkse controle van de stranden en op de kwaliteitsnormen van de zwemwaterrichtlijn.

De Commissie werkt momenteel aan een voorstel voor het Europees Parlement en de Raad voor een herziening van de zwemwaterrichtlijn. De voornaamste punten van dit voorstel zijn nieuwe normen voor de kwaliteit van het water, passende regelingen voor het beheer van de stranden en het toezicht, alsmede informatie aan de bevolking over de kwaliteit van het zwemwater.

(1) PB L 31 van 5.2.1976.

(2) http://europa.eu.int/water/water-bathing/report.html.