Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1700/02 van Alexandros Baltas (PSE) aan de Commissie. Toepassing in Griekenland van de communautaire regeling betreffende de steun voor de katoenproductie in het verkoopseizoen 2001-2002, overeenkomstig verordening 1051/2001.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1700/02 van Alexandros Baltas (PSE) aan de Commissie. Toepassing in Griekenland van de communautaire regeling betreffende de steun voor de katoenproductie in het verkoopseizoen 2001-2002, overeenkomstig verordening 1051/2001.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1700/02 van Alexandros Baltas (PSE) aan de Commissie. Toepassing in Griekenland van de communautaire regeling betreffende de steun voor de katoenproductie in het verkoopseizoen 2001-2002, overeenkomstig verordening 1051/2001.

Publicatieblad Nr. 301 E van 05/12/2002 blz. 0212 - 0213


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1700/02

van Alexandros Baltas (PSE) aan de Commissie

(6 juni 2002)

Betreft: Toepassing in Griekenland van de communautaire regeling betreffende de steun voor de katoenproductie in het verkoopseizoen 2001-2002, overeenkomstig verordening 1051/2001

Bepaalde katoenproducenten waren niet bekend met de communautaire verordeningen betreffende de katoenproductie, of hebben deze overtreden, waardoor ook de producenten die de regels wel naleven in een kwaad daglicht komen te staan en risico's lopen.

De herziene communautaire regeling voor katoen was pas geruime tijd na de productieperiode gereed, en in ieder geval na de voorbereiding van de akkers en het inzaaien van de katoen.

De ontwerpverordening van de Commissie week in vele opzichten af van de uiteindelijk door de Raad vastgestelde verordening (EG) 1051/2001(1), waardoor verwarring ontstond en bij de producenten problemen ontstonden.

Welke maatregelen is de Commissie gezien het voorgaande van plan te nemen om de gezagsgetrouwe producenten te beschermen tegen eventuele schade ten gevolge van het gedrag van de producenten die de regels niet hebben nageleefd of probeerden te frauderen?

Hoe zorgt zij ervoor dat de producenten niet in hun terechte verwachtingen worden beschaamd ten gevolge van de vertragingen bij de definitieve vaststelling van de herziene katoenregeling?

Is de Commissie van plan correctieve (wijziging van de onduidelijke punten in de regeling) maatregelen te nemen of een overgangsregeling (overgangsbepalingen voor de oogst 2001 in gevallen waar de vertraging bij de vaststelling van de regeling tot problemen voor de producenten heeft geleid) in te stellen?

(1) PB L 148 van 1.6.2001, blz. 3.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(25 juni 2002)

Ten aanzien van onregelmatigheden die aan de producent moeten worden toegeschreven, is in de communautaire regelgeving bepaald dat het aan de lidstaten is om te bepalen welke sanctieregeling moet worden toegepast voor de overtredingen van de betrokken voorschriften en dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten treffen om de toepassing ervan te garanderen.

Het voorstel voor een herziening van de steunregeling voor katoen is op 13 december 1999 gepubliceerd(1). De bepalingen in dat voorstel, met name die inzake de verhoging van het percentage waarmee de streefprijs moet worden verlaagd bij overschrijding van de nationale gegarandeerde hoeveelheden, alsmede betreffende de mogelijkheid voor de lidstaten om in voorkomend geval de voor steun in aanmerking komende oppervlakten te beperken aan de hand van milieucriteria, waren dus reeds vele maanden vóór de normale inzaaiperiode voor het verkoopseizoen 2001/2002 bekend. De producenten konden dus aanpassingen van de regeling verwachten, hoewel de precieze inhoud van de nieuwe bepalingen die ten slotte door de Raad zijn vastgesteld, pas in mei 2001 bekend is geworden.

De Commissie is van oordeel dat de communautaire regelgeving betreffende katoen voldoende duidelijk is. Zij behoudt zich echter het recht voor wijzigingen voor te stellen, of zelf wijzigingen aan te brengen als de toepassing van de regeling zulks vereist.

(1) COM(1999) 492 def.