Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1765/02 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Voedingssupplementen voor gewichtsverlies.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1765/02 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Voedingssupplementen voor gewichtsverlies.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1765/02 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Voedingssupplementen voor gewichtsverlies.

Publicatieblad Nr. 277 E van 14/11/2002 blz. 0243 - 0244


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1765/02

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(19 juni 2002)

Betreft: Voedingssupplementen voor gewichtsverlies

De afgelopen jaren is het gebruik van voor vermagering bestemde voedingssupplementen door de Europese bevolking sterk toegenomen. Voor de producerende bedrijven zijn deze supplementen een belangrijke bron van inkomsten geworden.

De reclame voor deze producten is vaak misleidend. De daarin verspreide boodschap heeft geen enkele educatieve waarde voor het aanleren van juiste voedingsgewoonten. Er worden nooit in te lossen beloften van snel en gemakkelijk gewichtsverlies gedaan. Bovendien zij eraan herinnerd dat verkeerde voeding zelfs ernstige psychisch-lichamelijke aandoeningen kan veroorzaken, zoals anorexia en boulimia.

Kan de Commissie, dit gezegd zijnde, mededelen:

1. of er richtlijnen, studies of onderzoeken zijn op dit gebied;

2. of zij van plan is initiatieven te ontplooien om te voorkomen dat het gebruik van producten met onduidelijke eigenschappen en niet wetenschappelijk bewijsbare werking op grote schaal toeneemt;

3. wat haar mening is over deze kwestie?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(25 juli 2002)

1. De Commissie heeft voor deze producten geen specifieke richtsnoeren opgesteld of studies of onderzoek uitgevoerd.

2. De Commissie werkt momenteel aan een voorstel ter regulering van beweringen over de voedingswaarde, de werking en de gezondheidseffecten van voedsel, om te garanderen

dat de mogelijke gunstige nutritionele of fysiologische effecten van voedingsmiddelen wetenschappelijk zijn bewezen en op een correcte wijze aan de consument worden meegedeeld. De bepalingen van de voorgestelde wetgeving zullen voor alle voedingsmiddelen gelden, ook voor de producten in kwestie, op voorwaarde dat ze als voedingsmiddelen in de handel worden gebracht.

3. De Commissie is net als de geachte afgevaardigde bezorgd over de proliferatie van voedingssupplementen voor gewichtsverlies en de dubieuze marketingpraktijken voor deze producten. De huidige communautaire wetgeving inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame (Richtlijn 2000/13/EG van het Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame(1)) stelt duidelijk dat de etikettering van levensmiddelen en de daarvoor gemaakte reclame niet misleidend mag zijn, in het bijzonder door aan het levensmiddel effecten of eigenschappen toe te schrijven die het niet bezit. Het zijn evenwel de bevoegde instanties van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor de controle op de correcte toepassing van de bepalingen die in deze richtlijn zijn vastgesteld. Voorts bepaalt de verordening van het Parlement en de Raad over de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving(2) dat de exploitanten van levensmiddelenbedrijven ervoor moeten zorgen dat de levensmiddelen die ze in de handel brengen, veilig zijn.

(1) PB L 13 van 26.5.2000.

(2) Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden, PB L 31 van 1.2.2002.