Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1787/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. De voorgenomen hervorming van het voorzitterschap van de Europese Raad.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1787/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. De voorgenomen hervorming van het voorzitterschap van de Europese Raad.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1787/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. De voorgenomen hervorming van het voorzitterschap van de Europese Raad.

Publicatieblad Nr. 052 E van 06/03/2003 blz. 0102 - 0102


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1787/02

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad

(24 juni 2002)

Betreft: De voorgenomen hervorming van het voorzitterschap van de Europese Raad

Er is onder het Spaans voorzitterschap een aantal voorstellen gedaan voor het wijzigen van het systeem zoals we dat nu voor het voorzitterschap van de Europese Raad hanteren. Voorgesteld wordt om dit systeem te vervangen door een systeem waarbij het voorzitterschap voor een periode van een paar jaar door een aantal landen tegelijk zou worden waargenomen. De lidstaten met het grootste inwonertal zouden hoe dan ook in dat voorzitterschap vertegenwoordigd zijn.

Dit idee wordt gelanceerd op het moment dat de Conventie zich buigt over de hervorming van de Verdragen, met de bedoeling een Europese grondwet op te stellen. In die grondwet komen ook de structuur van de instellingen en de betrekkingen tussen die instellingen waaronder dus ook de Europese Raad aan de orde.

Het is onaanvaardbaar dat de Europese Raad voorstellen over de eigen organisatie zelf bespreekt en niet bij wijze van suggestie aan de Conventie doorgeeft. Dan zou deze laatste instelling namelijk vrijelijk over die voorstellen kunnen oordelen.

Wat is precies de inhoud van de voorstellen die de Raad nu bespreekt? Wat is de verhouding tussen de Raad en de Conventie als het gaat om de behandeling van dit uiterst belangrijke onderwerp? Wordt zo recht gedaan aan de functie waarvoor de Conventie in het leven is geroepen?

Antwoord

(5 november 2002)

Het verslag van het voorzitterschap aan de Europese Raad van Sevilla over de maatregelen om de Raad voor te bereiden op de uitbreiding van de Unie, bevat geen specifieke voorstellen om het huidige systeem van het voorzitterschap van de Raad te wijzigen. Hierin staan slechts de voornaamste formules die tot dusver in dat kader zijn voorgesteld, waarbij erop gewezen wordt dat deze geen enkele delegatie binden noch limitatief zijn.

Vandaar dat de Europese Raad wat het systeem van het voorzitterschap betreft met uitzondering van een aantal maatregelen voor het praktische beleid, die zonder wijzigingen van het Verdrag toegepast kunnen worden alleen kennis heeft genomen van het lopende debat, zoals uiteengezet in het verslag, geconstateerd heeft dat er een algemene bereidheid bestaat om dit vraagstuk nader te bestuderen en het komende Deense voorzitterschap verzocht heeft passende voorzieningen te treffen om de beraadslagingen voort te zetten, zodat in december 2002 een eerste verslag aan de Europese Raad kan worden voorgelegd.

Aangezien er geen concrete voorstellen zijn gedaan is de kwestie van de aard van de eventuele verhouding tussen de Raad en de Conventie voor de behandeling van zulke voorstellen in de gegeven omstandigheden niet aan de orde. De Raad zal er bij eventuele toekomstige initiatieven echter voor zorgen dat de rol en de verantwoordelijkheden van de Conventie zoals vastgelegd in de Verklaring van Laken, nauwgezet in acht worden genomen.