Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1861/02 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Arbeidsomstandigheden van seizoenswerkers.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1861/02 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Arbeidsomstandigheden van seizoenswerkers.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1861/02 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Arbeidsomstandigheden van seizoenswerkers.

Publicatieblad Nr. 301 E van 05/12/2002 blz. 0241 - 0241


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1861/02

van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie

(28 juni 2002)

Betreft: Arbeidsomstandigheden van seizoenswerkers

In een reportage die op 16 juni jongstleden op de Portugese televisie is uitgezonden, werd bevestigd dat Portugese seizoenswerkers door landbouwers in Baskenland, Spanje, bij de aardbeienoogst uitgebuit werden. Sommige gevallen kwamen heel dicht in de buurt van slavernij.

Ik vraag de Commissie daarom om de volgende informatie:

1. Heeft de Commissie reeds om informatie gevraagd omtrent ernstige misbruiken in Baskenland, waar Portugese werkers uitgebuit worden op een wijze die aan slavernij doet denken?

2. Welke maatregelen denkt de Commissie te nemen om iets aan dit probleem te doen?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(23 juli 2002)

1. De Commissie beschikt niet over specifieke informatie betreffende de door de geachte afgevaardigde beschreven werk- en leefomstandigheden van Portugese seizoenswerkers.

Er bestaan evenwel minimumvoorschriften en bepalingen inzake arbeidsomstandigheden die in de communautaire wetgeving zijn vastgesteld teneinde een passende bescherming te bieden voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers. Krachtens Richtlijn 93/104/EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd(1) dienen de lidstaten bijvoorbeeld de nodige maatregelen te treffen opdat alle werknemers in elk tijdvak van vierentwintig uur een rusttijd van ten minste elf aaneengesloten uren genieten en de gemiddelde werktijd tijdens een periode van zeven dagen de achtenveertig uur niet overschrijdt. De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat de werkgevers hun verplichtingen nakomen om de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn (Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 14 oktober 1991 betreffende de verplichting van de werkgever de werknemer te informeren over de voorwaarden die op zijn arbeidsovereenkomst of -verhouding van toepassing zijn(2)). Bovendien stelt de richtlijn betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers (Richtlijn 96/71/EG van het Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten(3)) bepaalde arbeidsomstandigheden vast, met inbegrip van minimumlonen en gezondheid, veiligheid en hygiëne op het werk, die de lidstaat waar de ter beschikking gestelde werknemer werkt, in acht moet nemen. Deze richtlijn bepaalt ook dat ondernemingen die gevestigd zijn in een land dat geen lidstaat is, geen gunstiger behandeling mogen krijgen dan in een lidstaat gevestigde ondernemingen.

2. Elke vermeende schending van een nationale wetgeving die de bepalingen van de communautaire wetgeving in een specifieke lidstaat ten uitvoer legt, dient aan de bevoegde autoriteit van de betrokken lidstaat te worden voorgelegd.

(1) PB L 307 van 13.12.1993.

(2) PB L 288 van 18.10.1991.

(3) PB L 18 van 21.1.1997.