Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2028/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. Schandalige schending van de burger- en politieke rechten en fysiek geweld tegen Portugese burgers op bevel van de Spaanse regering.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2028/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. Schandalige schending van de burger- en politieke rechten en fysiek geweld tegen Portugese burgers op bevel van de Spaanse regering.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2028/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. Schandalige schending van de burger- en politieke rechten en fysiek geweld tegen Portugese burgers op bevel van de Spaanse regering.

Publicatieblad Nr. 052 E van 06/03/2003 blz. 0120 - 0121


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2028/02

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad

(9 juli 2002)

Betreft: Schandalige schending van de burger- en politieke rechten en fysiek geweld tegen Portugese burgers op bevel van de Spaanse regering

Op 22 juni jl. hebben leden van de Guardia Civil aan de grens met Portugal (Rosal da Frontera, Huelva) diverse autobussen met Portugezen die zich naar Sevilla begaven om deel te nemen aan een demonstratie naar aanleiding van de Europese Raad, de toegang tot Spanje verhinderd. De politie heeft daarbij fysiek geweld gebruikt tegen twee leden van de partij Bloco de Esquerda, van wie een lid is van het Portugees parlement. Deze schending van de burger- en politieke rechten en het fysieke geweld dat gebruikt is tegen Portugese burgers worden nog eens verergerd door het feit dat zij trachtten deel te nemen aan een wettig toegestane manifestatie die plaats zou vinden op het grondgebied van de Unie waarvan zij burgers zijn. Het is duidelijk dat het optreden van de politie volgde op een bevel van de Spaanse regering die momenteel de EU voorzit in de persoon van José Maria Aznar, eerste minister van Spanje.

Als afgevaardigde in het Europees Parlement van Galicië deel ik de schaamte van de Galiciërs en de burgers van Spanje voor dit optreden van de centrale regering en de verontwaardiging van de Portugese burgers, de leden van het Portugese parlement en de Portugese regering en keur ik dit agressieve en antidemocratische optreden volledig af.

Welke verklaring heeft de Raad voor dit schandelijk optreden van het Spaanse voorzitterschap? Welke genoegdoening zal de Raad de slachtoffers en instellingen van Portugal bieden?

Gecombineerd Antwoordop de schritftelijke vragen E-2021/02, E-2028/02 en E-2029/02

(11 november 2002)

De Raad deelt het geachte parlementslid mee dat artikel 2, lid 2, van de Schengenuitvoeringsovereenkomst van 1990(1) de lidstaten de mogelijkheid biedt om gedurende een beperkte periode aan de binnengrenzen nationale grenscontroles uit te oefenen.

Iedere lidstaat moet zelf uitmaken of en in welke mate hij van deze mogelijkheid gebruik dient te maken bij het organiseren van een Europese Raad. In Besluit SCH/Com-Ex (95) 20 Rev. 2(2) zijn de voorschriften vastgelegd betreffende de procedure voor de toepassing van artikel 2, lid 2, van de Schengenuitvoeringsovereenkomst. In artikel 33 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en in artikel 64, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap staat dat het nemen van concrete maatregelen inzake handhaving van de openbare orde en de bescherming van de binnenlandse veiligheid tot de bevoegdheid van de lidstaten behoort. De Raad kan dus geen oordeel uitspreken over de vraag of die maatregelen terecht waren.

(1) PB L 239 van 22.9.2000.

(2) PB L 239 van 22.9.2000, blz. 133.