Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2062/02 van Eluned Morgan (PSE) aan de Commissie. Staatssteun.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2062/02 van Eluned Morgan (PSE) aan de Commissie. Staatssteun.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2062/02 van Eluned Morgan (PSE) aan de Commissie. Staatssteun.

Publicatieblad Nr. 137 E van 12/06/2003 blz. 0043 - 0044


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2062/02

van Eluned Morgan (PSE) aan de Commissie

(11 juli 2002)

Betreft: Staatssteun

Kan de Commissie vrijstelling van de regels op de staatssteun in overweging nemen voor bedrijven die te lijden hebben van uitzonderlijke omstandigheden, zoals de mond- en klauwzeerepidemie in Groot-Brittannië?

Antwoord van de heer Monti namens de Commissie

(5 augustus 2002)

Artikel 87, lid 2, onder b, van het EG-Verdrag bepaalt dat steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen verenigbaar moet zijn met de gemeenschappelijke markt.

Normale ondernemingsrisico's of verzekerbare risico's worden over het algemeen niet beschouwd als natuurrampen of buitengewone gebeurtenissen. In het verleden heeft de Commissie aanvaard dat overstromingen, aardbevingen en grondverschuivingen, lawines, tornado's, enz. als natuurrampen konden worden beschouwd. Oorlog, binnenlandse ordeverstoringen of stakingen, ernstige nucleaire of industriële ongevallen en grote branden zijn dan weer beschouwd geweest als buitengewone gebeurtenissen.

Met betrekking tot de mond- en klauwzeerepidemie dient opgemerkt dat in de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsecor uitdrukkelijk is gesteld, dat de Commissie in de regel niet aanvaardt dat uitbraken van dier- of plantenziekten als natuurrampen of buitengewone gebeurtenissen zouden kunnen worden beschouwd. Totnogtoe is de enige uitzondering de epidemie van boviene spongiforme encephalopathie (BSE), die als een buitengewone gebeurtenis is erkend vanwege haar ruime verspreiding en het volledig nieuwe karakter ervan.

Niettemin kan volgens de Communautaire richtsnoeren voor staatssteun in de landbouwsector steun worden toegekend ter compensatie van verliezen die zijn geleden ingevolge uitbraken van dier- of plantenziekten, met inbegrip van steun ter voorkoming van de verdere verspreiding van de ziekten.

Steun ter compensatie van onrechtstreekse verliezen die ondernemers binnen en buiten de landbouwsector hebben geleden kan normaal niet worden toegestaan vanwege de moeilijkheden om de oorzaken en de omvang van de geleden verliezen te bepalen. Naargelang de precieze omstandigheden van elke zaak staat een reeks steuninstrumenten ter beschikking, zoals steun voor nieuwe investeringen met het oog op diversificatie van de ondernemingen, steun voor advisering, en reddings- en herstructureringssteun. Bovendien zij eraan herinnerd dat volgens de zogenoemde de minimis-regel tot 100,000 EUR steun over een periode van drie jaar niet onder de regels van de Gemeenschap over staatssteun valt.