Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2090/02 van Ioannis Averoff (PPE-DE) aan de Commissie. Installatie van een waterkrachtcentrale op de Rona bij Anilio (Metsovo) door de maatschappij Lakmos Energiaki N.V..

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2090/02 van Ioannis Averoff (PPE-DE) aan de Commissie. Installatie van een waterkrachtcentrale op de Rona bij Anilio (Metsovo) door de maatschappij Lakmos Energiaki N.V..

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2090/02 van Ioannis Averoff (PPE-DE) aan de Commissie. Installatie van een waterkrachtcentrale op de Rona bij Anilio (Metsovo) door de maatschappij Lakmos Energiaki N.V..

Publicatieblad Nr. 301 E van 05/12/2002 blz. 0260 - 0261


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2090/02

van Ioannis Averoff (PPE-DE) aan de Commissie

(10 juli 2002)

Betreft: Installatie van een waterkrachtcentrale op de Rona bij Anilio (Metsovo) door de maatschappij Lakmos Energiaki N.V.

In antwoord op vraag P-1521/02(1) deelt de Commissie mede dat de Griekse autoriteiten bevestigd hebben dat een waterkrachtcentrale met een beperkt vermogen in Anilio wordt gebouwd, waarvoor een vergunning is goedgekeurd die de milieuvoorwaarden respecteert. De Commissie wordt verzocht ook het volgende in aanmerking te nemen:

De inwoners van Anilio hebben samen met de gemeente Metsovo bij het Hof van eerste aanleg van Ioannina een verzoek ingediend om de werkzaamheden onmiddellijk te doen stopzetten. Dit verzoek werd ingewilligd met het arrest nr. 2150/2001, dat een voorlopig verbod legt op het uitvoeren van werkzaamheden tot een definitief vonnis wordt gewezen in een beroep dat reeds is ingesteld bij de bevoegde rechtbank (het kantongerecht van Metsovo), welke op 20 september 2002 een uitspraak zal doen.

Het verzoek tot stopzetting van de werkzaamheden roept het illegaal karakter van de vergunning in, en wel om de volgende redenen:

- Het vermogen van de waterkrachtcentrale (afhankelijk van het hoogteverschil tussen de stuwdam en de centrale) bedraagt duidelijk meer dan 1 megawatt. Het netto hoogteverschil tussen de dam en de installatie bedraagt immers meer dan de 182 m die in de studie wordt vermeld en bovendien ligt het waterdebiet veel hoger dan 400 l/sec, aangezien alleen met de watertoevoer van de Ronabronnen rekening is gehouden, terwijl voor de centrale toch ook gebruik zal worden gemaakt van het water en de bronnen van de Metsovitiko II en Arkoudorema. De gedaagde maatschappij heeft met opzet deze foutieve gegevens medegedeeld om het vermogen van de waterkrachtcentrale kleiner voor te stellen en zodoende de wettelijke procedure voor het verlenen van een voorafgaande installatievergunning te omzeilen (ministerieel besluit 30557/96), hetgeen de uitvoering van het project illegaal maakt.

- Het punt waar water wordt genomen wordt geconstrueerd in een Natura 2000-gebied (GR 2130006), waar onder meer de bruine beer (ursus arctos), een prioritair beschermde diersoort, leeft. Bovendien loopt de aanvoerleiding van het water door een gebied met bijzonder natuurschoon met een rijke fauna en flora, elementen die niet in aanmerking zijn genomen bij het afleveren van de vergunning.

Kan de Commissie zeggen of in de bijlagen bij het antwoord van de Griekse overheid wordt verwezen naar: hoger genoemde gegevens? Welke maatregelen denkt zij te nemen na het onderzoek van deze gegevens, overwegende dat het project door het ministerie van Ontwikkeling is opgenomen in het derde CB?

(1) Zie blz. 169.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(2 augustus 2002)

Op grond van de door het geachte parlementslid gemelde feiten heeft de Commissie routinematig een onderzoek ingesteld om na te gaan of de betrokken werkzaamheden aan de communautaire milieuwetgeving voldoen.

In verband met dit onderzoek heeft de Commissie de Griekse regering om opheldering gevraagd en eind mei 2002 een officieel antwoord ontvangen. In dit antwoord, dat omvangrijke bijlagen bevat, wordt bevestigd dat (i) er in Anilio slechts een waterkrachtcentrale met een gering vermogen is, waarvoor de milieuaspecten zijn goedgekeurd, (ii) er geen plannen zijn voor de bouw van een waterkrachtcentrale te Vovoussa en (iii) voor het project voor de waterkrachtcentrale te Agios Nikolaos in de Arachthos nabij Dafnoti een voorstudie is voorgelegd aan de nationale instanties, die deze voorstudie momenteel bestuderen.

De Commissie onderwerpt de gegevens in dit antwoord momenteel aan een grondig onderzoek om na te gaan of de betrokken projecten belangrijke nadelige milieueffecten hebben. Zij zal alle nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de communautaire milieuwetgeving wordt toegepast. De Commissie verzoekt het geachte parlementslid haar alle verdere informatie te overhandigen waaruit zou kunnen blijken dat de door de Griekse regering verstrekte informatie onjuistheden bevat.