Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2114/02 van Janelly Fourtou (PPE-DE) aan de Raad. Toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van Madrid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2114/02 van Janelly Fourtou (PPE-DE) aan de Raad. Toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van Madrid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2114/02 van Janelly Fourtou (PPE-DE) aan de Raad. Toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van Madrid.

Publicatieblad Nr. 092 E van 17/04/2003 blz. 0137 - 0137


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2114/02

van Janelly Fourtou (PPE-DE) aan de Raad

(17 juli 2002)

Betreft: Toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van Madrid

In juli 1996 diende de Commissie een voorstel in voor een besluit van de Raad om het stelsel van het Gemeenschapsmerk te verbinden met het Protocol van Madrid(1), alsmede een voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk, in verband met de toetreding van de Europese Gemeenschap tot dit Protocol(2). Het Parlement heeft de beide voorstellen goedgekeurd in mei 1997.

Toen de Commissie deze voorstellen indiende, waren maar zes lidstaten lid van het Protocol van Madrid (Duitsland, Denemarken, Spanje, Finland, Zweden en het Verenigde Koninkrijk). Op dit ogenblik zijn alle lidstaten van de Europese Unie, alsmede alle kandidaat-landen, op Cyprus en Malta na, lid van het Protocol.

De toetreding van de Europese Unie zou de industrie in staat stellen de voordelen van het Gemeenschapsmerk te genieten in alle lidstaten van het Protocol van Madrid. Zij zou tevens zorgen voor een bescherming van het merk in de derde landen die het Protocol hebben ondertekend en een klimaat doen ontstaan dat gunstig is voor de handel tussen de Europese Unie en derde landen.

Kan de Raad, gelet op al de voordelen die de toetreding van de Europese Unie tot het Protocol van Madrid zou opleveren voor de merkeneigenaars, het Gemeenschapsmerk, de consolidatie van de interne markt en de handel met derde landen, en gezien het feit dat alle lidstaten individueel tot het protocol zijn toegetreden, aangeven welke maatregelen hij van plan is te nemen om eindelijk het Gemeenschapsmerk met het Protocol van Madrid te verbinden?

(1) COM(96) 367 def. PB C 293 van 5.1.1996, blz. 11.

(2) COM(96) 372 def. PB C 300 van 10.10.1996, blz. 11.

Antwoord

(16-19 december 2002)

De door het geachte parlementslid genoemde voorstellen voor een besluit, respectievelijk een verordening moeten door de Raad met eenparigheid van stemmen worden aangenomen. Tot dusver is het nog niet mogelijk gebleken eenparigheid te bereiken over alle in die voorstellen vervatte bepalingen.