Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2208/02 van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Commissie. Concurrentieverstorende praktijken bij gewichtscontrole van niet-Oostenrijkse touringcars in Oostenrijk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2208/02 van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Commissie. Concurrentieverstorende praktijken bij gewichtscontrole van niet-Oostenrijkse touringcars in Oostenrijk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2208/02 van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Commissie. Concurrentieverstorende praktijken bij gewichtscontrole van niet-Oostenrijkse touringcars in Oostenrijk.

Publicatieblad Nr. 052 E van 06/03/2003 blz. 0138 - 0139


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2208/02

van Christoph Konrad (PPE-DE) aan de Commissie

(22 juli 2002)

Betreft: Concurrentieverstorende praktijken bij gewichtscontrole van niet-Oostenrijkse touringcars in Oostenrijk

1. Hoe oordeelt de Commissie in concurrentierechtelijke zin over het feit dat tweeassige, niet-Oostenrijkse touringcars in Oostenrijk systematisch voor gewichtscontrole van de weg worden geplukt?

2. Als de touringcar te zwaar wordt bevonden, verwijst de Oostenrijkse politie de betreffende touringcaronderneming naar een bepaalde onderaannemer die (als enige touringcarondernemer) gevestigd is op de locatie waar de touringcars door de autoriteiten worden gewogen. Wat vindt de Commissie van de concurrentieverstorende verwijzing naar een bepaalde onderaannemer, met name in situaties waarin buitenlandse touringcarondernemingen geen reëel alternatief hebben (als een en ander zich bijvoorbeeld 's nachts afspeelt)?

3. Wat vindt de Commissie van het feit dat deze dienstverlener aan de bestrafte touringcarondernemer extra bussen beschikbaar stelt tegen ver boven de marktprijs liggende tarieven teneinde het gewicht van de te zwaar bevonden touringcars omlaag te brengen? Is de Commissie ervan op de hoogte dat deze dienstverlener daarbij niet de overeengekomen prestaties verricht? Mij is een geval ter ore gekomen dat de onderaannemer de overgestapte Duitse reizigers al voor de Europabrücke weer liet uitstappen. Zo bespaarde hij op het aantal afgesproken vervoerkilometers en hoefde hij ook niet de tol te betalen voor de Brenner, die in de overeengekomen prijs (650 EUR + 130 EUR BTW) was meeberekend.

4. Wat is de reactie van de Commissie op deze concurrentieverstoringen? Kent de Commissie nog meer klachten van deze aard, bijvoorbeeld uit Nederland?

5. Is er hieromtrent al een concreet besluit beschikbaar of bestaan er andere overwegingen die aangeven hoe dergelijke concurrentieverstorende praktijken aangepakt kunnen worden?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(16 september 2002)

Oostenrijk voert door deze controles, die zowel bij vrachtauto's als bij touringcars worden uitgevoerd, de communautaire bepalingen inzake het vervoer over de weg tussen de lidstaten uit, zoals Richtlijn 96/53/EG(1) inzake het gewicht, de afmetingen en bepaalde technische kenmerken van vrachtauto's, Richtlijn 96/96/EG(2) inzake de technische controle van motorvoertuigen en hun aanhangwagens en de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85(3) en (EEG) nr. 3821/85(4) inzake de harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en betreffende het controleapparaat.

Desalniettemin wordt in de communautaire regelgeving en met name de Verordeningen (EEG) nr. 4060/89(5) en (EEG) nr. 3912/92(6) inzake de opheffing van de controles aan de binnengrenzen van de Gemeenschap en de Akte van toetreding van Oostenrijk bepaald dat deze controles bij wijze van steekproef moeten worden uitgevoerd en geen onnodige vertraging van het gewone verkeer mogen veroorzaken. Deze controles moeten bovendien worden uitgevoerd in het kader van de normale controles die op niet-discriminerende wijze op het hele grondgebied van een lidstaat worden uitgevoerd.

Overigens zijn de door het geachte parlementslid vermelde praktijken, waarbij de chauffeurs van vrachtwagens of touringcars, indien een overschrijding van het toegestane gewicht wordt geconstateerd, ertoe worden verplicht een beroep te doen op plaatselijke dienstverleners die extra voertuigen ter beschikking stellen, ook bij de diensten van de Commissie bekend.

De Commissie heeft volgens de gebruikelijke procedure contact opgenomen met de Oostenrijkse instanties om uiting te geven aan haar verontrusting over deze situatie en zij zal de situatie in het licht van het antwoord van de Oostenrijkse regering evalueren.

(1) Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten, PB L 235 van 17.9.1996.

(2) Richtlijn 96/96/EG van de Raad van 20 december 1996 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens, PB L 46 van 17.2.1997.

(3) Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de Raad van 20 december 1985 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer, PB L 370 van 31.12.1985.

(4) Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer, PB L 370 van 31.12.1985.

(5) Verordening (EEG) nr. 4060/89 van de Raad van 21 december 1989 inzake de afschaffing van controles aan de grenzen van de lidstaten voor wegvervoer en binnenvaart, PB L 390 van 30.12.1989.

(6) Verordening (EEG) nr. 3912/92 van de Raad van 17 december 1992 inzake in de Gemeenschap in het wegvervoer en de binnenvaart uitgevoerde controles van in een derde land ingeschreven of tot het verkeer toegelaten vervoermiddelen, PB L 395 van 31.12.1992.