Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2299/02 van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Toelichtingen bij het antwoord op schriftelijke vraag E-1187/02 betreffende mogelijke implicatie van het Vaticaan in landbouwfraude.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2299/02 van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Toelichtingen bij het antwoord op schriftelijke vraag E-1187/02 betreffende mogelijke implicatie van het Vaticaan in landbouwfraude.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2299/02 van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Toelichtingen bij het antwoord op schriftelijke vraag E-1187/02 betreffende mogelijke implicatie van het Vaticaan in landbouwfraude.

Publicatieblad Nr. 110 E van 08/05/2003 blz. 0039 - 0039


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2299/02

van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie

(25 juli 2002)

Betreft: Toelichtingen bij het antwoord op schriftelijke vraag E-1187/02 betreffende mogelijke implicatie van het Vaticaan in landbouwfraude

In haar antwoord van 2 juli 2002 op schriftelijke vraag E-1187/02(1) betreffende mogelijke implicatie van het Vaticaan in landbouwfraude geeft de Commissie te verstaan dat het Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) op basis van de beschikbare informatie heeft beslist geen onderzoek terzake in te stellen.

Kan de Commissie de volgende vragen beantwoorden:

- Om welke de redenen heeft het OLAF besloten geen onderzoek in te stellen? Houdt dit in dat het OLAF de Italiaanse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en/of de rechterlijke macht niet heeft ingelicht?

- Is de Commissie of het OLAF ervan op de hoogte dat een Oostenrijks zuivelbedrijf achthonderd ton boter naar het Vaticaan heeft uitgevoerd?

- Zijn er in dit geval exportsubsidies toegekend en zo ja, voor welk bedrag?

(1) PB C 28 E van 6.2.2003, blz. 81.

Antwoord van mevrouw Schreyer namens de Commissie

(26 september 2002)

Met betrekking tot de vragen van het geachte parlementslid heeft OLAF de Commissie de volgende informatie verstrekt:

1. Het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) heeft de Italiaanse autoriteiten gecontacteerd. Op basis van de door Italië verstrekte informatie en gelet op de douaneovereenkomst tussen Italië en het Vaticaan, die het communautaire handelsverkeer met het Vaticaan regelt, meent OLAF dat er geen gronden zijn om een onderzoek in te stellen.

2. Ja.

3. Volgens de door de Oostenrijkse autoriteiten verstrekte informatie zijn tussen 1996 en 2002 exportsubsidies ten bedrage van 1 544 079 EUR toegekend voor een totale hoeveelheid van 898,2 ton boter.