Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2504/02 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Schade aan de landbouw ten gevolge van natuurgeweld op Kreta.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2504/02 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Schade aan de landbouw ten gevolge van natuurgeweld op Kreta.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2504/02 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Schade aan de landbouw ten gevolge van natuurgeweld op Kreta.

Publicatieblad Nr. 110 E van 08/05/2003 blz. 0062 - 0063


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2504/02

van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie

(3 september 2002)

Betreft: Schade aan de landbouw ten gevolge van natuurgeweld op Kreta

Vorige week heeft natuurgeweld op Kreta geleid tot grote schade aan de landbouw, meer in het bijzonder aan de productie van voor drogen bestemde druiven in de districten Heraklion, Rethymno en Chania.

Gezien de volgende feiten:

- De schade kan worden vergoed met nationale middelen (Griekse Organisatie voor landbouwverzekeringen), op voorwaarde dat de Europese Commissie daar toestemming voor verleent.

- Een deel van de schade kan worden vergoed met middelen van het operationeel programma voor landbouwontwikkeling van het communautair bestek (herschikking van de middelen of gebruik van de reserve).

1. Welke voorstellen heeft Griekenland ingediend met betrekking tot de schadeloosstelling van de door het natuurgeweld getroffen landbouwers?

2. Welke mogelijkheden zijn er in dit concrete geval om de getroffen landbouwers schadeloos te stellen met middelen van het communautair bestek?

3. Wat zijn de laatste ontwikkelingen ten aanzien van het gebruik van middelen van het communautair bestek voor het schadeloos stellen van de landbouwers in Griekenland die begin dit jaar door hevige sneeuwval zijn getroffen? Heeft de Griekse overheid de omvang van de schade gemeld (vraag E-0057/02)(1).

(1) PB C 160 E van 4.7.2002, blz. 174.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(22 oktober 2002)

1. De Griekse regering heeft de Raad van ministers van landbouw en visserij op 23 september 2002 geïnformeerd over de gevolgen van de slechte weersomstandigheden van augustus 2002 in sommige Griekse regio's voor de agrarische productie, met name voor de verbouw van druiven en de productie van rozijnen in de districten Heraklion, Rethymno en Chania op Kreta. Bovendien heeft de Griekse regering te kennen gegeven, hiervoor bij de Europese Commissie een verzoek voor schadevergoeding te willen indienen, door gebruik te maken van de daarvoor bestemde kanalen en mogelijkheden voor schadevergoeding, zoals die in de huidige regelgeving zijn voorzien.

2. Afhankelijk van de omvang van deze schade kan communautaire solidariteit en financiering worden ingezet om zo snel mogelijk de problemen op te lossen waarmee plattelandsgebieden momenteel te kampen hebben en om het productiepotentieel te herstellen. Dit geldt tevens voor de productie van rozijnen die in het zomerseizoen misschien nog wel kwetsbaarder voor dit slechte weer is geweest.

Het is niet aan de Commissie om het initiatief te nemen voor de schadevergoeding van de getroffen plattelandsgebieden en de bevolking, maar aan Griekenland om verzoeken daaromtrent in te dienen in het kader van de huidige programma's en mechanismen van het 3de communautair bestek (2000-2008) voor Griekenland.

De bijdrage van het Europese Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL) moet worden bepaald binnen de totale financiële toewijzing aan Griekenland die wordt toegewezen voor interventie door het structuurfonds in de programmeerperiode 2000-2006 door de door de Commissie goedgekeurde programmaspeerpunten te herschikken. Onder het huidige Nationale Operationele Programma Plattelandsontwikkeling (2000-2006) voor Griekenland met een totale toewijzing van 1 233,42 miljoen euro vallen ook natuurrampen en noodsituaties met een krediet van 14 miljoen euro. Mocht dit bedrag onvoldoende zijn, dan kunnen de Griekse autoriteiten een verzoek tot herschikking van de programmaspeerpunten en van de corresponderende financiële toewijzingen indienen.

Met nadruk wordt erop gewezen dat de EOGFL-interventie beperkt blijft tot het herstel van het productiepotentieel en niet van toepassing is op inkomensverliezen, welke niet in aanmerking komen.

Wanneer hulp nodig is om inkomensverliezen te compenseren, zou in dat geval de Europese Agrarische Contactgroep (ELGA) (Hellenistische Verzekeringsorgaan) aan de Commissie een nationaal hulpprogramma ter goedkeuring moeten voorleggen.

3. Met betrekking tot de mogelijke schadeloosstelling van de getroffen plattelandsgebieden en de bevolking vanwege het slechte weer dat Griekenland begin 2002 heeft getroffen, wil ik erop wijzen dat de Commissie onlangs een hulpprogramma heeft goedgekeurd op grond van een aantal toezeggingen van de Griekse autoriteiten die nog moeten worden opgenomen in het nationale interministeriële besluit dat de juridische basis moet vormen voor de toewijzing van bijstand.

Er is door Griekenland nog geen officieel verzoek ingediend om een mogelijke communautaire bijdrage via het EOGFL of om financiering vanuit de programmeerreserve van het 3de communautair bestek voor Griekenland teneinde de getroffen plattelandsgebieden en de bevolking schadeloos te stellen.