Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2519/02 van Helena Torres Marques (PSE) aan de Commissie. Niet-opname overheidsuitgaven in begrotingstekort.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2519/02 van Helena Torres Marques (PSE) aan de Commissie. Niet-opname overheidsuitgaven in begrotingstekort.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2519/02 van Helena Torres Marques (PSE) aan de Commissie. Niet-opname overheidsuitgaven in begrotingstekort.

Publicatieblad Nr. 155 E van 03/07/2003 blz. 0025 - 0025


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2519/02

van Helena Torres Marques (PSE) aan de Commissie

(4 september 2002)

Betreft: Niet-opname overheidsuitgaven in begrotingstekort

Vandaag wordt in een artikel in Agence Europe onder de titel De Commissie is niet voornemens de bepalingen van het stabiliteitspad te veranderen en neemt kennis van de suggesties van Italië het volgende gemeld:

- Pedro Solbes, lid van de Commissie, zou zich ontvankelijk hebben getoond voor de argumenten van de Italiaanse regering om investeringen niet bij de berekening van de begroting mee te tellen als de financiële voordelen die hieruit voortvloeien meer dan de kosten ervan bedragen.

- Duitsland en Oostenrijk passen deze methode reeds toe en Italië stelt voor hetzelfde te doen.

Kan de Commisie in het licht van het voorafgaande meer details verstrekken over de in Duitsland en Oostenrijk toegepaste methode?

Antwoord van de heer Solbes Mira namens de Commissie

(11 oktober 2002)

De Commissie is op de hoogte van de suggesties om investeringen niet mee te tellen bij de berekening van het begrotingssaldo. In sommige lidstaten, zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, worden voor interne doeleinden nationale regels gehanteerd waarin wordt bepaald welke rol investeringen of investeringsuitgaven spelen ten aanzien van het begrotingssaldo. In andere lidstaten, zoals Oostenrijk, is dit niet het geval.

Desalniettemin moet worden benadrukt dat de Commissie zich in het licht van het fiscaal toezicht op EU-niveau houdt bij de regels die zijn neergelegd in het EG-Verdrag en het Stabiliteitspact. Deze regels bepalen dat de verhoudingen van het overheidstekort en de overheidsschuld tot het bruto binnenlands product zullen gelden als criteria om na te gaan of de lidstaten de hand houden aan de begrotingsdiscipline. In het aan het EG-Verdrag gehechte protocol betreffende de procedure bij buitensporige tekorten, wordt tekort gedefinieerd als netto financieringstekort als omschreven in het Europees Stelsel van economische rekeningen (ESR 1995). Dit omvat alle vormen van overheidsuitgaven, inclusief overheidsinvesteringen. In dit opzicht houden alle lidstaten zich strikt aan de regels van het EG-Verdrag.