Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2618/02 van Michl Ebner (PPE-DE)en Giacomo Santini (PPE-DE) aan de Commissie. Bergenrichtlijn.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2618/02 van Michl Ebner (PPE-DE)en Giacomo Santini (PPE-DE) aan de Commissie. Bergenrichtlijn.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2618/02 van Michl Ebner (PPE-DE)en Giacomo Santini (PPE-DE) aan de Commissie. Bergenrichtlijn.

Publicatieblad Nr. 110 E van 08/05/2003 blz. 0076 - 0077


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2618/02

van Michl Ebner (PPE-DE)en Giacomo Santini (PPE-DE) aan de Commissie

(18 september 2002)

Betreft: Bergenrichtlijn

De Verenigde Naties hebben 2002 uitgeroepen tot het Internationale jaar van de bergen. Overal zullen culturele evenementen en voorlichtingsdagen plaatsvinden om te wijzen op het belang van de bergen, niet alleen in economisch opzicht maar ook als leefmilieu voor tal van planten- en diersoorten. Toch krijgen de bergen nog steeds niet alle financiële en juridische hulp die nodig zou zijn om een oplossing te vinden voor problemen als ontvolking en milieuschade.

Zou er geen regelgeving moeten komen om de bergen gezien het belang ervan financiële en wetgevende bescherming te bieden en zo een uiterst belangrijk deel van het natuurlijke erfgoed in stand te houden?

Is de Commissie niet van mening dat er een richtlijn opgesteld moet worden voor de bergen en berggebieden?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(31 oktober 2002)

De behoeften van de berggebieden komen reeds in diverse specifieke beleidssectoren van de Gemeenschap aan bod, met name in het regionaal beleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Wat het regionaal beleid betreft, komt 95 % van de oppervlakte van de berggebieden voor deze programmeringperiode uit hoofde van doelstelling 1 in aanmerking voor communautaire steun. In het kader van deze communautaire steunmaatregelen zijn specifieke acties vastgesteld om de mogelijkheden van de bergen nuttig aan te wenden, de handicaps, in het bijzonder het verschijnsel van ontvolking, te verminderen en een duurzame ontwikkeling van de bergen te garanderen.

Bovendien zijn communautaire initiatieven als Interreg III en Leader+-instrumenten bij uitstek voor de berggebieden. Zo is in het kader van onderdeel B transnationale samenwerking van Interreg III een onderdeel Alpengebied opgenomen. Het programma Alpengebied heeft betrekking op het gehele gebied van de Alpen en van het Alpenverdrag, dat wil zeggen Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland (met zijn eigen federale kredieten), Oostenrijk, Slovenië en Liechtenstein.

Voorts biedt Leader+ de mogelijkheid om de tenuitvoerlegging van door lokale actoren geïnitieerde innovatieve ontwikkelingsstrategieën in de landbouwgebieden in berggebieden te stimuleren. In de berggebieden bevinden zich talrijke plaatselijke actiegroepen en zoals reeds het geval was bij Leader I en II worden deze ook bij Leader+ betrokken.

Met betrekking tot het beleid voor plattelandsontwikkeling beschikt de Unie over een breed scala aan maatregelen die voor de berggebieden van bijzonder belang zijn.

Dit bestaat uit compenserende betalingen aan de landbouwers in de berggebieden, waar het grondgebruik beperkt is en de productiekosten duidelijk hoger liggen, uit milieuprogramma's in de landbouw, uit maatregelen op het gebied van bosbouw en uit diverse maatregelen voor de ontwikkeling en de aanpassing van de plattelandsgebieden.

Wat de toekomst betreft, zijn in het op 30 januari 2001 goedgekeurde tweede verslag over de economische en sociale cohesie(1) de gebieden met permanente geografische en/of natuurlijke handicaps, zoals de berggebieden, voorgedragen voor steun in het kader van het regionale beleid na 2006. De Commissie zal hiertoe eind 2003 in het derde cohesieverslag concrete voorstellen doen.

In dit kader is zij van start gegaan met een studie teneinde een objectieve diagnose van de situatie van de berggebieden te verkrijgen.

(1) COM(2001) 24 def.