Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2666/02 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Winkel voor EU-ambtenaren in Brussel.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2666/02 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Winkel voor EU-ambtenaren in Brussel.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2666/02 van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie. Winkel voor EU-ambtenaren in Brussel.

Publicatieblad Nr. 161 E van 10/07/2003 blz. 0031 - 0032


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2666/02

van Bart Staes (Verts/ALE) aan de Commissie

(23 september 2002)

Betreft: Winkel voor EU-ambtenaren in Brussel

In antwoord op vraag E-1412/02(1) meldt de Commissaris dat de Belgische taalwetten niet in voege zijn voor de winkel voor EU-ambtenaren in de Brusselse Wetenschapsstraat.

Hij deelt ook mee dat deze winkel hetzelfde scala aan producten als normaal gesproken in iedere gewone supermarkt te vinden is te koop aanbiedt.

1. Als de Belgische wetgeving niet geldt in deze EU-winkel, kan de Commissie mij dan meedelen waarom voor deze vestiging het Frans als voertaal werd gekozen? Waarom werd niet geopteerd voor de tweetaligheid Frans-Engels zoals zou kunnen worden afgeleid uit het antwoord op vraag E-0173/02(2)?

2. Dat het scala aan producten niet geheel hetzelfde is als normaal gesproken in iedere gewone supermarkt is te vinden, kan blijken uit het aanbod van o.m. bronwater uit Portugal en gekonfijte gember uit Oostenrijk. Uit de eentaligheid respectievelijk Portugees en Duits van het etiket kan worden afgeleid dat beide producten alvast niet bestemd zijn voor de gewone supermarkten in België. Deelt de Commissie mijn mening dat deze wijze van etikettering hoe dan ook in strijd is met art. 16 van richtlijn 2000/13/EG(3)? Welke stappen zal zij ondernemen om ervoor te zorgen dat deze producten labels bevatten met in een voor de gebruiker gemakkelijk te begrijpen taal.

(1) PB C 309 E van 12.12.2002, blz. 120.

(2) PB C 205 E van 29.8.2002, blz. 87.

(3) PB L 109 van 6.5.2000, blz. 29.

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(20 november 2002)

Zoals in het antwoord op vraag E-1412/02(1) van het geachte parlementslid is vermeld, is de winkel om een aantal rationele, bij herhaling uiteengezette, motieven niet toegankelijk voor het publiek in het algemeen en is de op borden en dergelijke in de winkel verstrekte informatie overwegend in het Frans. Delhaize heeft uit praktische overwegingen voor deze oplossing gekozen.

Het winkelaanbod omvat producten die als specialiteiten uit de lidstaten kunnen worden omschreven om tegemoet te komen aan de vraag van de klanten, die uit een mix van burgers uit de verschillende lidstaten bestaan.

Het bovenstaande in acht genomen, is de etikettering van de producten in overeenstemming met het bepaalde in Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 maart 2000 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der lidstaten inzake de etikettering en presentatie van levensmiddelen alsmede inzake de daarvoor gemaakte reclame.

(1) PB C 309 E van 12.12.2002, blz. 120.