Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2958/02 van Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE) aan de Commissie. Beschikking 2002/525/EG van de Commissie van 27 juni 2002 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2958/02 van Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE) aan de Commissie. Beschikking 2002/525/EG van de Commissie van 27 juni 2002 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2958/02 van Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE) aan de Commissie. Beschikking 2002/525/EG van de Commissie van 27 juni 2002 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken.

Publicatieblad Nr. 137 E van 12/06/2003 blz. 0136 - 0137


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2958/02

van Dieter-Lebrecht Koch (PPE-DE) aan de Commissie

(22 oktober 2002)

Betreft: Beschikking 2002/525/EG van de Commissie van 27 juni 2002 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG betreffende autowrakken

In bijlage II van Richtlijn 2000/53/EG van 18 september 2000 betreffende autowrakken(1) wordt het gebruik van loden wielbalansgewichten vanaf 1 juli 2003 verboden voor voertuigen die na die datum een typegoedkeuring hebben verkregen, en vanaf 1 juli 2005 voor alle voertuigen. De wielbalansgewichten vormen een belangrijk veiligheidsonderdeel en voorkomen dat de wielen van het voertuig gaan trillen of slingeren.

Kan de Commissie meedelen of men zich van tevoren overtuigd heeft van de beschikbaarheid van vervangende materialen voor de balansgewichten die hetzelfde veiligheidsniveau garanderen als loden gewichten?

(1) PB L 269 van 21.10.2000, blz. 34.

Antwoord van mevrouw Wallström namens de Commissie

(5 december 2002)

De Commissie heeft Beschikking 2002/525/EG(1) tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2000/53/EG met zorg voorbereid. Die voorbereiding omvatte een technische studie, uitgevoerd door een onafhankelijke consultant, alsook onderzoek dat direct door de Commissie is uitgevoerd. De Commissie heeft ook profijt gehaald uit verscheiden vergaderingen met de betrokken economische marktdeelnemers en uit haar gesprekken met deskundigen uit de lidstaten binnen het Comité ter aanpassing van de richtlijn aan de technische vooruitgang, als bedoeld in artikel 11 van de richtlijn.

De technische studie is beschikbaar op de website van de Commissie op het volgende adres: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/heavy_metals.pdf. Op blz. 12 t/m 20 van deze studie wordt de kwestie van loden wielbalansgewichten besproken. De studie bevestigt de beschikbaarheid van vervangende materialen voor in wielbalansgewichten gebruikt lood en stipt aan dat dergelijke vervangingsmiddelen nu al worden gebruikt. De conclusie van de studie is dat een tijdelijke afwijking tot 1 juli 2004 lijkt te volstaan om de nodige aanpassingen te doen en de alternatieve markt de tijd te geven om te groeien.

Op basis van haar algemene evaluatie heeft de Commissie voorgesteld om loden wielbalansgewichten op te nemen in de lijst van afwijkingen van de herziene bijlage II. De Commissie heeft meer bepaald voorgesteld om het gebruik van lood voor wielbalansgewichten toe te staan bij voertuigmodellen waarvoor vóór 1 juli 2003 typegoedkeuring is verleend, alsook voor het balanceren van wielen door de herstellings- en onderhoudssector met betrekking tot die voertuigen. De Commissie heeft voorgesteld om deze afwijking te doen uitdoven op 1 juli 2005. Op 22 mei 2002 heeft het comité ter aanpassing van de richtlijn aan de technische vooruitgang dit voorstel unaniem goedgekeurd, met inbegrip van het voorstel voor tijdelijke afwijking voor wielbalansgewichten.

Er moet worden opgemerkt dat de Commissie nauw zal toezien op de tenuitvoerlegging van Beschikking 2002/525/EG. Vóòr 1 januari 2005 zal de Commissie een evaluatie maken met betrekking tot de verkeersveiligheidsaspecten van de tijdelijke afwijking voor lood in wielbalansgewichten.

(1) PB L 170 van 29.6.2002.