Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2991/02 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Maatregelen om ongelukken in de visserij tegen te gaan.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2991/02 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Maatregelen om ongelukken in de visserij tegen te gaan.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2991/02 van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie. Maatregelen om ongelukken in de visserij tegen te gaan.

Publicatieblad Nr. 110 E van 08/05/2003 blz. 0145 - 0145


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2991/02

van Rosa Miguélez Ramos (PSE) aan de Commissie

(23 oktober 2002)

Betreft: Maatregelen om ongelukken in de visserij tegen te gaan

Het Europees Parlement heeft op 5 april 2001 een resolutie aangenomen over veiligheid en oorzaken van ongevallen in de visserij(1). In artikel 13 werd de Commissie gevraagd de lidstaten te verplichten tot het opzetten van een computersysteem voor reddingsbootinspecties, zodat alle eigenaren van vissersvaartuigen automatisch jaarlijks bericht krijgen dat hun reddingsboten moeten worden nagezien, alsmede van een soortgelijk waarschuwingssysteem voor EPIRB- en SART-batterijen.

In artikel 14 van deze resolutie verzoekt het EP de Commissie zorg te dragen voor een jaarlijkse inspectie van alle vissersvaartuigen om zich ervan te vergewissen dat de verplichte reddingsapparatuur aan boord is en gebruiksklaar is.

Heeft de Commissie in dit verband een initiatief genomen?

Welke maatregelen overweegt de Commissie in verband met reddingswerk om er zodoende toe bij te dragen dat het aantal ongevallen in de visserij wordt verminderd?

(1) PB C 21 E van 24.1.2002, blz. 359.

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(6 december 2002)

Met betrekking tot punt 13 van de door het geachte parlementslid genoemde resolutie heeft de Commissie geen stappen ondernomen om de lidstaten te brengen tot het opzetten van een computersysteem voor reddingsbootinspecties, zodat alle eigenaren van vissersvaartuigen automatisch jaarlijks bericht krijgen dat hun reddingsboten moeten worden nagezien, alsmede van een soortgelijk waarschuwingssysteem voor EPIRB- en SART-batterijen. Dat zou heel wat werk met zich brengen, zonder dat er een equivalent bestaat voor handelsschepen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt rechtstreeks bij de lidstaten.

Wat betreft punt 14 van diezelfde resolutie, waarin het Parlement de Commissie vraagt zorg te dragen voor een jaarlijkse inspectie van alle vissersvaartuigen om zich ervan te vergewissen dat de verplichte reddingsapparatuur aan boord is en gebruiksklaar is zij opgemerkt dat Richtlijn 97/70/EG(1) alleen voor vissersvaartuigen waarvan de lengte 24 m of meer bedraagt regelmatige controles door de vlaggenstaat verplicht stelt, en dat voor de andere schepen de nationale controleregeling geldt. Er zijn, ongeacht de grootte van het vaartuig, geen voorzieningen voor controle van de nationale administratie door de Commissie.

(1) Richtlijn 97/70/EG van de Raad van 11 december 1997 betreffende de invoering van een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen waarvan de lengte 24 m of meer bedraagt, PB L 34 van 9.2.1998.