Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3061/02 van Herbert Bösch (PSE) aan de Commissie. Met verlof gestuurde ambtenaren van de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3061/02 van Herbert Bösch (PSE) aan de Commissie. Met verlof gestuurde ambtenaren van de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3061/02 van Herbert Bösch (PSE) aan de Commissie. Met verlof gestuurde ambtenaren van de Commissie.

Publicatieblad Nr. 155 E van 03/07/2003 blz. 0083 - 0085


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3061/02

van Herbert Bösch (PSE) aan de Commissie

(25 oktober 2002)

Betreft: Met verlof gestuurde ambtenaren van de Commissie

In Bulletin Quotidien Europe nr. 8308 van 30 september 2002 wordt melding gemaakt van enkele ambtenaren van de Commissie die zich om persoonlijke redenen met verlof hebben laten sturen om vervolgens bij een lobbyfirma te gaan werken. Juist deze firma had in aanmerking moeten komen voor een Commissiecontract ter waarde van 23 miljoen euro, dat nu echter vooralsnog is opgeschort.

Dit actuele geval werpt de volgende vragen op:

- onder welke voorwaarden is het bij de Commissie mogelijk zich om persoonlijke redenen met verlof te laten sturen? Is het in principe mogelijk zich herhaaldelijk met verlof te laten sturen en in voorkomende gevallen slechts kort naar de Commissie terug te keren?

- Hoe lang bestaat recht op terugkeer naar de Commissie?

- Blijven de ambtenaren in het genot van salaris, respectievelijk welke kosten ontstaan op grond hiervan voor de Commissie? Ontstaat hierdoor een probleem op het gebied van human resources of kunnen deze posten worden herbezet?

- Hoeveel ambtenaren bij de Commissie zijn momenteel om persoonlijke redenen met verlof?

- Welke voorzorgsmaatregelen zijn er genomen, respectievelijk welke voorzorgsmaatregelen denkt de Commissie te nemen om het gevaar van belangenconflicten, zoals bij dit geval, te vermijden?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(15 januari 2003)

In het door het geachte parlementslid genoemde geval is het contract met het bedrijf dat ambtenaren in dienst had die met verlof om redenen van persoonlijke aard waren, sindsdien opgezegd en hebben de ambtenaren ontslag genomen bij de Commissie.

Met betrekking tot de algemenere vragen van het geachte parlementslid zij het volgende opgemerkt:

- Verlof om redenen van persoonlijke aard wordt geregeld bij artikel 40 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen. In dit artikel is bepaald dat een ambtenaar in vaste dienst bij wijze van uitzondering en op eigen verzoek in het genot kan worden gesteld van verlof zonder bezoldiging om redenen van persoonlijke aard.

- In het Statuut wordt bij wijze van uitzondering niet nader gespecificeerd, het is dan ook aan het tot aanstelling bevoegde gezag om het begrip te interpreteren. Mogelijke voorbeelden van uitzonderlijke omstandigheden zijn de gezinssituatie van de ambtenaar, zoals het grootbrengen van kinderen of de aan de ambtenaar geboden mogelijkheid om zijn beroepskwalificaties te verbeteren. In het kader van de hervorming van de Commissie is gewezen op de noodzaak om meer aandacht te besteden aan levenslang leren door de mogelijkheden op het gebied van opleiding in en buiten de instelling uit te breiden en ambtenaren de kans te bieden hun beroepservaring te verruimen via interne en externe mobiliteit.

- De regeling sluit niet uit dat aan een ambtenaar die na het verstrijken van zijn verlof om redenen van persoonlijke aard wordt herplaatst, opnieuw een dergelijk verlof wordt toegekend. Besluiten hierover worden door het tot aanstelling bevoegde gezag genomen.

- Na het verstrijken van een dergelijk verlof moet de ambtenaar worden herplaatst in de eerste vacante post die overeenstemt met zijn of haar profiel. Indien de ambtenaar de eerst aangeboden post weigert, behoudt hij het recht op herplaatsing. Weigert de ambtenaar echter ook een tweede voorstel, dan kan hij, nadat de paritaire commissie daarover is geraadpleegd, worden gedwongen ontslag te nemen.

- Normaliter levert het verlof van de ambtenaar de instelling geen kosten op. Tijdens de duur van het verlof ontvangt de ambtenaar immers geen salaris; voorts kan hij niet in een hogere salaristrap worden geplaatst, komt hij niet in aanmerking voor bevordering en is hij niet langer aangesloten bij de ziekte- en ongevallenverzekering. Wanneer een ambtenaar aantoont dat hij niet door een andere openbare ziektekostenverzekering tegen deze risico's kan worden gedekt, kan hij verzoeken toch verder aan de regeling te mogen deelnemen, mits hij de helft van de kosten van de bijdragen voor het eerste jaar van het verlof en de totale kosten voor de rest van het verlof voor zijn rekening neemt.

- Voorts kan de ambtenaar die aantoont dat hij geen pensioenrechten kan verwerven uit een andere pensioenregeling, verzoeken verder pensioenrechten te verwerven voor maximaal één jaar. In dit geval moet de ambtenaar evenwel de volledige bijdrage betalen, d.i. drie maal het bedrag dat hij als ambtenaar in actieve dienst had moeten betalen.

- Momenteel (per 10 december 2002) zijn 566 ambtenaren met verlof om redenen van persoonlijke aard. Dit heeft geen personeelstekorten tot gevolg omdat de vrijgekomen posten opnieuw kunnen worden bezet. Wanneer verlof voor een periode van meer dan zes maanden is toegekend, staat de Commissie namelijk toe dat een vrijgekomen post opnieuw wordt bezet. Uit een analyse die betrekking heeft op 400 van de 566 ambtenaren blijkt dat 10 % een beroepsactiviteit beoefent en 90 % met verlof is om gezinsredenen, voor educatieve activiteiten, enz. Binnenkort is een volledige analyse beschikbaar waarvan de resultaten aan het geachte parlementslid zullen worden toegezonden.

- Benadrukt zij dat artikel 12 van het Statuut, op grond waarvan ambtenaren machtiging moeten vragen alvorens een activiteit buiten de Gemeenschap te vervullen, nog steeds van toepassing is op ambtenaren met verlof om redenen van persoonlijke aard. Indien wordt geacht dat de activiteit afbreuk kan doen aan de werkzaamheden der Gemeenschappen, kan deze machtiging worden geweigerd of kunnen er voorwaarden aan worden gekoppeld. De Commissie zou het ontstaan van belangenconflicten uiteraard als nadelig voor de Gemeenschap aanmerken en zou passende maatregelen nemen om conflicten te voorkomen.

- Op grond van artikel 17 is het ambtenaren (ongeacht of ze in actieve dienst of met verlof zijn) tevens verboden aan enigerlei persoon die niet bevoegd is daarvan kennis te dragen, enig document of gegeven dat niet eerder aan de openbaarheid is prijsgegeven, in welke vorm dan ook te verstrekken. Indien een in de particuliere sector werkzame (gewezen) ambtenaar gebruik zou maken van dergelijke als ambtenaar verkregen vertrouwelijke informatie, dan zou tegen de betrokkene zeker een tuchtprocedure worden ingeleid.

- De bepalingen in het Statuut inzake verlof om redenen van persoonlijke aard zullen worden verduidelijkt door de wijzigingsvoorstellen van de Commissie in het kader van de hervorming, die momenteel bij de Raad in behandeling zijn. Voorts gaat de Commissie na hoe zij ambtenaren en potentiële werkgevers gedetailleerdere richtsnoeren kan verstrekken om hen duidelijk te maken dat de uitwisseling van informatie tussen de Commissie en andere instanties mogelijk moet zijn zonder dat de integriteit en de veiligheid van de Commissie daardoor worden geschaad.