Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3242/02 van Mihail Papayannakis (GUE/NGL) aan de Commissie. Hoogte van de Europese financiering voor programma's voor Roma in Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3242/02 van Mihail Papayannakis (GUE/NGL) aan de Commissie. Hoogte van de Europese financiering voor programma's voor Roma in Griekenland.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3242/02 van Mihail Papayannakis (GUE/NGL) aan de Commissie. Hoogte van de Europese financiering voor programma's voor Roma in Griekenland.

Publicatieblad Nr. 110 E van 08/05/2003 blz. 0189 - 0190


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3242/02

van Mihail Papayannakis (GUE/NGL) aan de Commissie

(15 november 2002)

Betreft: Hoogte van de Europese financiering voor programma's voor Roma in Griekenland

De Griekse regering kondigde op 4 maart 2002 het geïntegreerd actieprogramma voor de sociale integratie van de Griekse zigeuners aan, ten belope van 373,5 miljoen euro voor de periode 2005-2008. Het programma bevat maatregelen op gebieden als huisvesting, werkgelegenheid en sociale zorg. De middelen voor dit actieprogramma zijn volgens informatie van de regering afkomstig van het derde communautair bestek (ongeveer 206 miljoen euro) en van nationale bronnen (166 miljoen euro). Het Grieks Waarnemingscentrum voor de akkoorden van Helsinki wijst erop dat het programma tijdens het bezoek aan Griekenland van de Hoge Afgezant van de Raad van Europa voor mensenrechtenvraagstukken, Alvaro Gil Robles, begin juni van dit jaar een budget had van slechts 308 miljoen euro.

Kan de Commissie naar aanleiding van het bovenstaande meedelen welke bedragen van het tweede en derde communautair bestek in totaal naar Griekenland zijn gegaan voor de programma's voor Roma?

Antwoord van mevrouw Diamantopoulou namens de Commissie

(18 december 2002)

Het actieprogramma voor de sociale integratie van de Griekse zigeuners is een nationaal programma dat hoofdzakelijk met nationale middelen wordt gefinancierd. De structuurfondsen kunnen alleen een bijdrage leveren voor het gedeelte dat overeenkomstig de regels van de structuurfondsen voor financiering in aanmerking komt.

In het kader van het operationele programma Bestrijding van uitsluiting van de arbeidsmarkt van de communautaire structuurfondsen (CSF) 1994-1999 voor Griekenland zijn een aantal geïntegreerde projecten en acties ten uitvoer gelegd om de sociaal-economische integratie van de Griekse zigeuners te ondersteunen.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) financierde acties op het gebied van counseling, beroepsoriëntatie, beroepsopleiding en de bevordering van de werkgelegenheid. Tegelijkertijd werden begeleidende diensten verstrekt om de sociale en economische integratie te bevorderen. De totale kosten van de ten uitvoer gelegde acties bedroeg bij benadering 4,2 miljoen euro.

In het kader van het operationele programma Werkgelegenheid en beroepsopleiding van de communautaire structuurfondsen 2000-2006 voor Griekenland hebben de nationale autoriteiten de financiering geprogrammeerd van doelgerichte geïntegreerde acties ten gunste van de Griekse zigeuners. De acties hebben tot doel de zigeuners gelijke kansen inzake toegang tot de arbeidsmarkt te geven en de nodige omstandigheden voor hun sociale integratie te scheppen.

De totale kosten van de bovenstaande acties worden op 11,7 miljoen euro geraamd. De couseling, de opleiding, de banen en de ermee gepaard gaande geplande maatregelen komen ten goede aan ongeveer 1700 personen. Verwacht wordt dat begin 2003 een oproep tot het indienen van voorstellen zal worden gepubliceerd.

In het kader van het derde communautair bestek komen de Griekse zigeuners evenwel ook in aanmerking voor andere door het ESF gefinancierde geïntegreerde acties die in het bijzonder zijn bedoeld om de gelijke toegang tot de arbeidsmarkt te bevorderen voor iedereen en in het bijzonder voor personen voor wie sociale uitsluiting dreigt.