Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3493/02 van Colette Flesch (ELDR) aan de Commissie. Verplaatsing van twee ambtenaren van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Parijs naar Brussel.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3493/02 van Colette Flesch (ELDR) aan de Commissie. Verplaatsing van twee ambtenaren van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Parijs naar Brussel.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3493/02 van Colette Flesch (ELDR) aan de Commissie. Verplaatsing van twee ambtenaren van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Parijs naar Brussel.

Publicatieblad Nr. 268 E van 07/11/2003 blz. 0037 - 0038


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3493/02

van Colette Flesch (ELDR) aan de Commissie

(9 december 2002)

Betreft: Verplaatsing van twee ambtenaren van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Parijs naar Brussel

In verband met het informatiebeleid van de Europese Commissie in Frankrijk zijn er in de pers vermoedens van onregelmatigheden met subsidies bij het directoraat-generaal voor de betrekkingen met de pers van de Europese Commissie verschenen, en berichten dat er een onderzoek geopend is door de OLAF en dat er twee ambtenaren van de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Parijs naar Brussel verplaatst zijn.

Kan de Europese Commissie nadere uitleg verstrekken?

Kan ze ook uitleg geven over haar communiqué dat er besloten is, om elke indruk van belangenvermenging te vermijden, en in het belang van de dienst, om twee ambtenaren van haar vertegenwoordiging in Parijs naar Brussel te verplaatsen?

De beide ambtenaren in kwestie zijn in de pers met hun naam genoemd. Kan de Europese Commissie daarom de waarborg geven en welke waarborg? dat het vermoeden van hun onschuld volledig in acht genomen wordt?

Kan ze uitleggen welk verband er eventueel bestaat tussen het OLAF-onderzoek en de vereniging van Europahuizen?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(31 januari 2003)

Gelet op het feit dat het onderzoek van het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) nog loopt en op het bij Verordening (EG) nr. 1073/1999(1) voorgeschreven vertrouwelijke karakter van de inlichtingen die in dit kader zijn verkregen, kan de Commissie momenteel geen nadere uitleg over dit dossier verstrekken.

Wat meer bepaald de beslissing betreft om twee ambtenaren van de vertegenwoordiging van de Commissie in Parijs binnen hetzelfde directoraat-generaal te verplaatsen, zij eraan herinnerd dat het ging om bewarende maatregelen die ertoe strekten een goed verloop van het ter plaatse verrichte onderzoek in optimale omstandigheden te waarborgen. De vastgestelde beslissingen doen geenszins afbreuk aan het vermoeden van onschuld van de betrokkenen.

Wat het feit betreft dat de twee ambtenaren met naam zijn genoemd in de pers, kan de Commissie er alleen op wijzen dat zij op geen enkel ogenblik de namen heeft bekendgemaakt van de personen waarop het onderzoek betrekking heeft.

Op 19 december 2002 heeft de Commissie meegedeeld dat met betrekking tot het onderzoek van OLAF op operationeel gebied niets er nog aan in de weg staat dat de bovenvermelde bewarende maatregelen worden opgeheven.

Het onderzoek van OLAF loopt nog.

(1) Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 1999 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF), PB L 136 van 31.5.1999.