Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3509/02 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Afschaffing van de mogelijkheid voor kleine en incidentele handel tot grensoverschrijdende postverzending onder rembours.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3509/02 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Afschaffing van de mogelijkheid voor kleine en incidentele handel tot grensoverschrijdende postverzending onder rembours.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/3


(2004/C 78 E/0004)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3509/02

van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie

(10 december 2002)

Betreft: Afschaffing van de mogelijkheid voor kleine en incidentele handel tot grensoverschrijdende postverzending onder rembours

1.

Is het de Commissie bekend dat de mogelijkheid tot „verzending onder rembours”, d.w.z. het via de postdienst verzenden van een pakket aan een ontvanger die daarvoor bij ontvangst moet betalen waarna het door de ontvanger betaalde bedrag per „postwissel” aan de verzender wordt uitbetaald, tot nu toe grensoverschrijdend mogelijk is maar dat deze dienst door het Nederlandse bedrijf „Koninklijke TPG Post BV” met ingang van 1 januari 2003 wordt afgeschaft voor verzendingen naar het buitenland?

2.

Is kleine en incidentele handel per post over de binnengrenzen van de EU heen voortaan alleen nog mogelijk voor diegenen die beschikken over elektronische betalingsmogelijkheden of een creditcard? Of ziet de Commissie andere, voor iedereen toepasbare alternatieven voor internationale transacties binnen de EU?

3.

Past deze afschaffing voor velen van de mogelijkheid tot grensoverschrijdende kleine handel op grondslag van het beginsel „gelijk oversteken” in het streven naar Europese integratie?

4.

Wat is het verschil met de nationale rembourszendingen, die anders dan de grensoverschrijdende zendingen wel mogelijk blijven?

5.

Wegen naar het oordeel van de Commissie de argumenten voor afschaffing, zoals het arbeidsintensieve karakter van de procedure en de extra betalingen voor de klanten, op tegen de nadelen van afschaffing voor met name verzamelaars en handelaars in tweedehands goederen?

6.

Zijn er naast Nederland andere lidstaten van de EU van waaruit in 2003 eveneens geen internationale verzending onder rembours meer mogelijk zal zijn?

7.

Welke mogelijkheden heeft de Commissie om alsnog te bewerkstelligen dat deze wijze van verzending en betaling tussen de lidstaten van de EU de komende jaren kan worden voortgezet? Heeft zij het voornemen om van deze mogelijkheden gebruik te maken?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(30 januari 2003)

Een van de belangrijkste doelen van Richtlijn 97/67/EG(1) is de harmonisatie van de Europese universele postdienst.

In de postrichtlijn hebben het Parlement en de Raad vastgesteld welke diensten door alle lidstaten moeten worden geleverd en aan welke minimale eisen door hen moet worden voldaan. Volgens deze richtlijn omvat de universele postdienst brieven tot 2 kilo en postpakketten tot 10 of 20 kilo, diensten in verband met aangetekende zendingen en zendingen met aangegeven waarde enz, maar niet specifiek zendingen onder rembours.

De postrichtlijn is een kaderrichtlijn en biedt de lidstaten de mogelijkheid om aanvullende diensten aan de nationale universele postdienst toe te voegen. Voorzover wij weten heeft Nederland de werkingssfeer van de universele postdienst echter niet uitgebreid tot zendingen onder rembours. Sommige lidstaten hebben dezelfde beslissing genomen, terwijl andere deze dienst wel in de nationale universele dienst hebben opgenomen.

Volgens het verdrag en de overeenkomsten van de Wereldpostunie (WPU) staat het de leden van de WPU vrij zendingen onder rembours aan hun diensten toe te voegen. Er is dus geen internationale regelgeving die Nederland verplicht deze dienst te verlenen.

Gezien het voorgaande is de Commissie van mening dat er geen rechtsgrond bestaat om de aanbieder van de Nederlandse universele postdienst te verzoeken de grensoverschrijdende dienst voor zendingen onder rembours voort te zetten.

Gezien de ervaringen in de lidstaten en de ontwikkeling van alternatieve betalingsmethodes in de voorbije jaren, acht de Commissie het niet noodzakelijk de postrichtlijn te wijzigen teneinde verzendingen onder rembours toe te voegen aan de universele diensten.