Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3585/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. Vestigingsplaats van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3585/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. Vestigingsplaats van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3585/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. Vestigingsplaats van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart.

Publicatieblad Nr. 222 E van 18/09/2003 blz. 0090 - 0091


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3585/02

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad

(13 december 2002)

Betreft: Vestigingsplaats van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart

Een aanzienlijk deel van het intercontinentale zeeverkeer van en naar Europa vaart langs de kust van Galicië. De tragische ramp met de olietanker Prestige heeft eens te meer bevestigd dat Galicië vanwege zijn ligging relatief gezien het grootste aantal zeerampen ter wereld te verduren krijgt. Is de Raad, gelet hierop, van plan een Galicische stad voor te dragen als vestigingsplaats voor het Europees Agentschap voor de veiligheid van de zeevaart? Zo niet, welke redenen weerhouden hem ervan dit te doen? Hoe luidt het voorstel van de Spaanse regering? Heeft dit land Galicië voorgedragen als vestigingsplaats voor het agentschap?

Antwoord

(8 mei 2003)

Het voorzitterschap van de Raad heeft in december 2002 voor het Europees Parlement een verklaring afgelegd betreffende de maatregelen die zijn getroffen om de gevolgen van de ramp met de Prestige te beperken. In deze verklaring wordt eraan herinnerd dat de Europese Raad tijdens zijn bijeenkomst van 7, 8 en 9 december 2000 te Nice, de lidstaten heeft verzocht om de maatregelen, die erop gericht zijn het Europees signalerings- en informatiesysteem over het zeeverkeer te verbeteren, een Europees agentschap voor veiligheid op zee op te richten en de lacunes in het bestaande internationale systeem op het gebied van aansprakelijkheid en schadeloosstelling aan te vullen, en waarover met 15 landen overeenstemming is bereikt, vervroegd uit te voeren aangezien er geen internationale kaderregeling voor vereist is.

De verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid is op 25 augustus 2002 in werking getreden. Zij bevat echter geen bepaling betreffende de definitieve vestigingsplaats.

Deze situatie doet echter niets af aan de in de verordening vastgestelde verplichting om de nodige maatregelen te nemen opdat het Agentschap binnen twaalf maanden na de inwerkingtreding van de onderhavige verordening met zijn werkzaamheden begint. Er is trouwens afgesproken dat het Agentschap zijn activiteiten voorlopig in de gebouwen van de Europese Commissie in Brussel uitoefent.

De Europese Raad, die tijdens de bijeenkomst in Göteborg (15 en 16 juni 2001) heeft toegezegd zich te blijven inspannen voor een besluit betreffende de vestigingsplaats van verscheidene toekomstige organen, met dien verstande dat het in 1992 in Edinburgh genomen besluit van kracht blijft, heeft ondertussen de oprichting van het Agentschap verwelkomd.

De openingsvergadering van de Raad van bestuur van het Agentschap heeft op 4 december 2002 plaatsgevonden. Tijdens die vergadering is het actieplan van het Agentschap vastgesteld en is de aanstelling van de uitvoerend directeur voor januari 2003 gepland. Tijdens de zitting van 6 december 2002 heeft de Raad met voldoening kennis genomen van deze ontwikkelingen en de verwachting uitgesproken dat weldra een werkprogramma wordt aangenomen waardoor het Agentschap met bekwame spoed operationeel kan zijn en uitgangspunten kan vaststellen voor acties die op Gemeenschapsniveau en in een ruimer internationaal verband kunnen worden ondernomen. Daartoe behoort de bevordering van de uniformiteit en kwaliteit van de havenstaatcontrole-inspecties in al de havens van de lidstaten, alsook voor de Commissie, de vaststelling en verifiëring van de procedures voor de goedkeuring en controle van classificatiebureaus.

De Raad heeft nota genomen van het voornemen van het Parlement om in de begroting voor 2003, 50 % van de financiële middelen voor het Europees Agentschap voor maritieme veiligheid in de reserve op te nemen, in afwachting van een definitief besluit over een permanente vestigingsplaats. Indien het Europees Parlement bij zijn standpunt blijft, zal het voor de betrokkenen moeilijker worden om het Agentschap zo spoedig mogelijk operationeel te maken.

De Raad heeft nota genomen van het besluit van de Commissie, waarvan melding wordt gemaakt in de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad inzake de vergroting van de veiligheid op zee naar aanleiding van het vergaan van de olietanker Prestige(1), om het Agentschap voorlopig in haar eigen gebouwen te huisvesten. De Raad verheugt zich tevens over de door de Commissie in haar mededeling verstrekte informatie dat de Commissie alles in het werk heeft gesteld om het Agentschap zes maanden vroeger dan gepland operationeel te maken.

(1) COM(2002) 681 def.