Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3623/02 van Helmut Kuhne (PSE) aan de Commissie. Mogelijke misbruik van EU-middelen in Portugal.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3623/02 van Helmut Kuhne (PSE) aan de Commissie. Mogelijke misbruik van EU-middelen in Portugal.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3623/02 van Helmut Kuhne (PSE) aan de Commissie. Mogelijke misbruik van EU-middelen in Portugal.

Publicatieblad Nr. 161 E van 10/07/2003 blz. 0117 - 0118


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3623/02

van Helmut Kuhne (PSE) aan de Commissie

(16 december 2002)

Betreft: Mogelijke misbruik van EU-middelen in Portugal

Een EU-burger heeft mij in een brief gewezen op een geval waarin EU-middelen zouden worden misbruikt. Het gaat om het golfcomplex Quinta da Marínha in Cascais dat zou worden beheerd door het bedrijf Six-Investimentos Turisticos SA.

Volgens de brief heeft dit bedrijf ten onrechte geld ontvangen van de EU om o.a. de bouw van een groot hotel te financieren. In dit verband wordt ook beweerd dat het bedrijf zich bij de opleiding van personeel van de Quinta da Marínha niet gehouden heeft aan de voorschriften die gelden voor het gebruik van EU-middelen.

Tenslotte wordt dit bedrijf verweten consequent halfjaar- of jaarcontracten af te sluiten met zijn personeelsleden resp. contracten onder de naam van een nieuw bedrijf om bij ontslag geen financiële regeling te hoeven treffen, wat wel gedaan zou moeten worden als werknemers meer dan een jaar bij het bedrijf in dienst zouden zijn.

Kan de Commissie bevestigen dat er inderdaad structuurfondsmiddelen bij dit project resp. deze onderneming terecht gekomen zijn?

Zo ja, kan de Commissie verklaren op grond waarvan de plaatselijke autoriteiten van mening waren dat dit project in aanmerking kwam voor subsidie en of zij hun instemming hebben verleend?

Beschikt de Commissie, met betrekking tot het verwijt dat socialezekerheidsbepalingen worden omzeild, over een middel om dergelijk gedrag direct of indirect te sanctioneren?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(4 februari 2003)

De vraag van de geachte afgevaardigde heeft betrekking op mogelijke onregelmatigheden bij een door de Structuurfondsen medegefinancierd investeringsproject in de toerismesector in Portugal.

Voor het betreffende project is subsidie verleend in het kader van een door de Commissie goedgekeurde hulpverleningsregeling (SIFIT subsidieregeling voor het toerisme). De subsidie is toegekend uit hoofde van een operationele maatregel van het communautair bestek, doelstelling II, voor Portugal: Operationeel programma voor de modernisering van de economie. Op grond van de subsidiariteit zijn de gezamenlijk te financieren projecten rechtstreeks door de Portugese autoriteiten gekozen.

De Portugese autoriteiten hebben de Commissie het volgende meegedeeld:

- het project betreft de bouw van een viersterrenhotel op Quinta da Marínha in de regio van Lissabon/Cascais;

- de subsidie is verleend aan de maatschappij Guia Sociedade de Construções e Turismo. Volgens het op 31 maart 1999 tussen het Instituto para o Fundo de Turismo en deze maatschappij ondertekende contract is deze hulp verleend in de vorm van een terug te betalen subsidie van 1 999 191,59 EUR op een totale investering van 15 350 141,15 EUR;

- tijdens een controle ter plaatse op 10 april 2000 hebben de Portugese autoriteiten gekeken of het project voltooid was.

De door Structuurfondsen gesubsidieerde projecten moeten voldoen aan de communautaire wetgeving.

Naleving van de wetgeving op het punt van de werknemersrechten moet door de Portugese autoriteiten of de bevoegde justitiële instantie van Portugal worden beoordeeld.