Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3632/02 van Isidoro Sánchez García (ELDR) aan de Commissie. Maatregelen ter voorkoming/compensatie van/voor met het zinken van de Prestige vergelijkbare rampen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3632/02 van Isidoro Sánchez García (ELDR) aan de Commissie. Maatregelen ter voorkoming/compensatie van/voor met het zinken van de Prestige vergelijkbare rampen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3632/02 van Isidoro Sánchez García (ELDR) aan de Commissie. Maatregelen ter voorkoming/compensatie van/voor met het zinken van de Prestige vergelijkbare rampen.

Publicatieblad Nr. 161 E van 10/07/2003 blz. 0120 - 0121


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3632/02

van Isidoro Sánchez García (ELDR) aan de Commissie

(17 december 2002)

Betreft: Maatregelen ter voorkoming/compensatie van/voor met het zinken van de Prestige vergelijkbare rampen

De afgelopen tien jaar zijn bepaalde perifere kustregio's van de EU getroffen door drie omvangrijke olierampen als gevolg van het zinken van tankers die gevaarlijke stoffen vervoerden en die in deze regio's voor het milieu rampzalige gevolgen hebben gehad. De laatste van deze rampen (het zinken van de Prestige) is van bijzondere betekenis door de sociale, technische, economische en ecologische omstandigheden waarin deze schipbreuk zich heeft voltrokken en de negatieve gevolgen van uiteenlopende aard voor de gehele samenleving in de regio Galicië.

Welke maatregelen denkt de Commissie naar aanleiding van deze laatste ramp te nemen om de negatieve gevolgen van deze ramp voor Galicië te compenseren en om soortgelijke rampen als die met de Prestige in communautaire wateren, en dan met name in de wateren voor de kust van ultraperifere regio's van de Europese Unie, te voorkomen en de veiligheid op zee in de getroffen ecosystemen en de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen te waarborgen?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(30 januari 2003)

Op 20 december 2002 heeft de Raad een verordening goedgekeurd waarbij een specifieke maatregel is ingesteld voor het herstel van de visbestanden en aquacultuurbedrijven die zijn getroffen door de vervuiling die is veroorzaakt door de olietanker Prestige(1).

Bij deze verordening stelt de Raad uitzonderlijke steunmaatregelen vast voor de personen en bedrijven die actief zijn in de visserijsector, de schelpdierensector en de aquacultuursector in de Spaanse kustgebieden die door de bovengenoemde olieramp zijn getroffen.

De steunmaatregelen omvatten:

- vergoedingen aan vissers en eigenaars van vaartuigen voor de tijdelijke stillegging van hun activiteiten,

- steun voor het vervangen van door de olie beschadigd vistuig,

- steun voor het saneren, herstellen en wederopbouwen van schelpdieren- en aquacultuurzones,

- vergoedingen voor het vervangen van schaaldierenbestanden.

Bovendien voorziet de verordening van de Raad in bepaalde afwijkingen van de criteria waaraan uitgaven moeten voldoen om in aanmerking te komen voor cofinanciering uit het FIOV in het kader van Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad(2), om de steunverlening aan de slachtoffers van de vervuiling te vergemakkelijken en te bespoedigen.

Deze verordening staat eveneens toe dat aanvullende kredieten worden verleend (30 miljoen euro) in het kader van de steun op grond van Verordening (EG) nr. 2561/2001 van de Raad van 17 december 2001 ter bevordering van de omschakeling van vaartuigen en vissers die tot in 1999 afhankelijk waren van de visserijovereenkomst met Marokko(3).

Overigens heeft de Commissie, om dergelijke ongevallen voortaan te voorkomen, op 3 december 2002 een mededeling goedgekeurd over de maatregelen die moeten worden genomen naar aanleiding van het vergaan van de olietanker Prestige(4), en de Raad Vervoer van 6 december 2002 heeft zich hier in zijn conclusies bij aangesloten.

De leden van de Commissie hebben in dit verband op 20 december 2002(5) voorgesteld het vervoer van zware oliesoorten in enkelwandige tankers naar en vanuit havens van een lidstaat van de EU bij verordening te verbieden en dit voorstel wordt momenteel bestudeerd door de overige wetgevende organen.

Ook treft de Commissie al voorbereidingen voor nieuwe wetgevende maatregelen die met name voorzien in straffen voor iedereen (d.w.z. niet alleen de reder, maar ook de eigenaar van de vracht, de classificatiemaatschappijen en alle overige betrokken partijen) die door ernstige nalatigheid vervuiling mede veroorzaakt.

Voorts wil de Commissie de geachte afgevaardigde eraan herinneren dat de Spaanse regering in het kader van de huidige wetgeving de mogelijkheid heeft om bepaalde kredieten van het EFRO en het Cohesiefonds, die Spanje voor de periode 2000-2006 reeds zijn toegewezen, te gebruiken om de gevolgen van de ramp te bestrijden.

De Commissie maakt bovendien van deze gelegenheid gebruik om de geachte afgevaardigde mee te delen dat de Spaanse autoriteiten haar al hebben laten weten maatregel 3.5 (Actuaciones medioambientales en costas) in het kader van het operationeel programma (OP) voor Galicië voor de periode 2000-2006, waaraan uit het EFRO steun is toegekend voor een bedrag van 64 516 472 EUR, te willen gebruiken om bepaalde reinigingswerkzaamheden te bekostigen.

Op 14 januari 2003 heeft de Commissie een officieel verzoek van de Spaanse autoriteiten ontvangen om financiële steun uit het Solidariteitsfonds voor reiniging van de kust van Galicië, die als gevolg van de ramp met de olietanker Prestige met een laag olie is bedekt. De Commissie is het verzoek op basis van de verstrekte gegevens aan het onderzoeken en zal, rekening houdend met de eisen van de regelgeving, zo spoedig mogelijk een antwoord geven.

(1) Verordening (EG) nr. 2372/2002 van de Raad van 20 december 2002 tot instelling van specifieke maatregelen om de schade veroorzaakt door olie uit de Prestige te vergoeden voor de visserijsector, de schelpdierensector en de aquacultuursector in Spanje, PB L 358 van 31.12.2002.

(2) Verordening (EG) nr. 2792/1999 van de Raad van 17 december 1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen en voorwaarden voor de structurele acties van de Gemeenschap in de visserijsector, PB L 337 van 30.12.1999.

(3) PB L 344 van 28.12.2001.

(4) COM(2002) 681 def.

(5) COM(2002) 780 def.