Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3876/02 van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie. Tienjarig bestaan van het technologiepark van Andalusië (Malaga).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3876/02 van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie. Tienjarig bestaan van het technologiepark van Andalusië (Malaga).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3876/02 van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie. Tienjarig bestaan van het technologiepark van Andalusië (Malaga).

Publicatieblad Nr. 161 E van 10/07/2003 blz. 0160 - 0160


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3876/02

van Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) aan de Commissie

(10 januari 2003)

Betreft: Tienjarig bestaan van het technologiepark van Andalusië (Malaga)

Het technologiepark van Andalusië (Malaga) bestond onlangs tien jaar en naar aanleiding hiervan is de balans opgemaakt van de positieve effecten van dit initiatief, dat ervoor gezorgd heeft dat de provincie Malaga in het bijzonder en Andalusië in het algemeen in technologisch opzicht op de kaart zijn gezet.

Het feit de Commissie dit unieke model voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën in deze dynamische regio financieel heeft ondersteund, moet aanleiding zijn om meer bekendheid te geven aan de ondersteuning door het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap van dit geslaagde initiatief dat tegenwoordig onderdak biedt aan een groot aantal technologiebedrijven.

Kan de Commissie aangeven welke steun de Commissie heeft verleend aan het technologiepark van Andalusië? En op welke manier verwacht zij dat er bij het tienjarig bestaan van dit technologiepark meer bekendheid wordt gegeven aan de bijdrage van het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap aan de verwezenlijking van dit schitterende project van technologische ontwikkeling in een economisch zwaar geteisterde regio als Andalusië?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(25 februari 2003)

De Commissie heeft de uitvoering en de ontwikkeling van het project Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) begeleid en financieel ondersteund vanaf de concipiëring ervan in 1990.

In het kader van het operationele programma (OP) Málaga su Área de Influencia 1990-1993 heeft de Commissie tot de bouw en de uitrusting van het PTA bijgedragen door 14,42 miljoen EUR voor haar rekening te nemen van de totale kosten ten bedrage van 24 miljoen EUR. In de programmeringsperiode 1994-1999 heeft de Gemeenschap in het kader van het OP voor Andalucía 72,5 % bijgedragen in de subsidiabele uitgaven voor de ontwikkeling en de promotie van het PTA, welke uitgaven 13,52 miljoen EUR bedroegen. In de lopende programmeringsperiode 2000-2006 ten slotte bevat het programmacomplement voor het OP Integrado de Andalucía een project dat tot doel heeft het dienstenaanbod van het PTA te verruimen. Dit project wordt voor 58,3 % medegefinancierd door de Gemeenschap.

De Commissie is het met het geachte parlementslid eens dat dit project een succes is. De betrokkenheid van alle regionale en plaatselijke actoren uit de overheids- en de privé-sector bij de concipiëring zowel als de uitvoering heeft daarin een doorslaggevende rol gespeeld. De Commissie wijst het geachte parlementslid erop dat op grond van artikel 46 van Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad(1) de beheersautoriteit er verantwoordelijk voor is dat het publiek wordt geïnformeerd over de rol die de Gemeenschap in verband met het betrokken bijstandspakket en de resultaten ervan speelt.

De Commissie van haar kant zal deze ervaring zeker gebruiken in het kader van haar streven de financiële inspanningen van de Gemeenschap voor de regio's doeltreffender te maken.

(1) Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen PB L 161 van 26.6.1999.