Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0044/02 van Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) aan de Commissie. Netwerken van tweetalige regio's in de EU.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0044/02 van Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) aan de Commissie. Netwerken van tweetalige regio's in de EU.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0044/02

van Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) aan de Commissie

(23 januari 2002)

Betreft: Netwerken van tweetalige regio's in de EU

De problemen waar tweetalige regio's mee te kampen hebben zijn waarschijnlijk in alle lidstaten ongeveer gelijk. Het gaat hier niet alleen om het nationale minderhedenbeleid (waar de EU specifieke

projecten voor heeft), maar ook om de vraag of de verschillende taalgroepen op lokaal en regionaal niveau kunnen integreren zonder de eigen identiteit in gevaar te brengen, en of men in staat is de tegenstellingen die een historische of andere achtergrond hebben, te minimaliseren. Gemeenschappelijke problemen en behoeften zijn er immers in overvloed: het leren van een tweede taal, het functioneren van de overheid in twee talen, informatie-uitwisseling, bestrijding van vooroordelen, discriminatie en glazen plafonds, plaatselijke culturele uitwisseling op basis van taal, differentiatie van woongebieden, enz.

Een praktische manier om dergelijke kwesties te benaderen kan het oprichten van een netwerk van tweetalige regio's zijn. Het uitgangspunt van een dergelijk netwerk is de uitwisseling van gemeenschappelijke praktijken en standaarden, alsmede een wisselwerking tussen verschillende landen en regio's en het vergelijken van elkaars situatie. Een dergelijk niveau van contacten moet doelgericht worden opgezet, maar waarschijnlijk kan geen enkele regio dit op eigen initiatief tot stand brengen. Wat hiervoor nodig is, is een initiatief op EU-niveau.

Weet de Commissie of er in de EU grensoverschrijdende netwerken bestaan van tweetalige regio's? Acht de Commissie het opzetten van een dergelijk netwerk noodzakelijk en is de Commissie bereid zich actief in te zetten voor het creëren van een dergelijk netwerk? Welk tijdschema zou hiervoor denkbaar zijn?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(20 februari 2002)

Voor zover de Commissie bekend bestaat er geen dergelijk netwerk van tweetalige regio's.

Er bestaan echter netwerken die zich bezighouden met sommige aspecten van de tweetaligheid. Het Europees Bureau voor minderheidstalen (http://www.eblul.org), een door de Gemeenschap gefinancierde organisatie, voert het project Partnership for Diversity uit, waaraan wordt deelgenomen door regionale en lokale overheden uit delen van Europa waar regionale n minderheidstalen bestaan, om kwesties van wederzijds belang te bespreken en samenwerking te bevorderen. Een netwerk van officiële taalplanningagentschappen, dat met communautaire steun is opgericht en thans wordt gecoördineerd door de Welsh Language Board (http://www.bwrdd-yr-iaith.org.uk), komt regelmatig samen om kwesties in verband met taalpromotie te bespreken. In het kader van de Lingua-actie van het Socrates-programma steunt de Gemeenschap Euroclic (http://www.euroclic.net), een pan-Europees netwerk van leraren, lerarenopleiders, onderzoekers, beleidsmakers en andere actoren op het gebied van meertalig onderwijs in zowel tweetalige als eentalige gebieden.

Projecten waarbij transnationale netwerken zijn betrokken die zich bezighouden met andere aspecten van tweetaligheid kunnen een subsidie indienen in het kader van andere communautaire programma's en acties, zoals Socrates Comenius of Interreg, op voorwaarde dat hun voorstellen aan de eisen en doelstellingen van de betreffende acties voldoen.

De Commissie moedigt de regio's van harte aan om aan bestaande netwerken deel te nemen en gebruik te maken van de mogelijkheden binnen bestaande programma's om de samenwerking in geheel Europa met betrekking tot dergelijke onderwerpen te bevorderen.