Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0363/02 van Eurig Wyn (Verts/ALE) aan de Raad. Mensenrechten in Vietnam.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0363/02 van Eurig Wyn (Verts/ALE) aan de Raad. Mensenrechten in Vietnam.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0363/02

van Eurig Wyn (Verts/ALE) aan de Raad

(22 februari 2002)

Betreft: Mensenrechten in Vietnam

In Vietnam worden gelovigen door de autoriteiten onderdrukt. Voorganger Nguyen Hong Quang, die voorzitter is van het bestuurscomité van de Vietnamese Evangelische Mennonieten en die vele projecten ten behoeve van armen en behoeftigen beheert, is vaak het slachtoffer van intimidatie en vervolging. De autoriteiten trachten de dominee en zijn groepen ervan af te brengen godsdienstige en sociale activiteiten te ontplooien.

In oktober 2001 kreeg dominee Quang een ultimatum opgelegd om zijn kerkelijke activiteiten stop te zetten, die hij vanuit zijn woning/centrum in de wijk Binh Khanh in Ho Chi Minh Stad ontplooit.

Is de Raad in het licht hiervan niet van mening dat dit een schending inhoudt van artikel 18 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten krachtens welke burgers de vrijheid van godsdienst, meningsuiting en vereniging genieten?

Is de Raad niet eveneens van mening dat stappen moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat elke Vietnamese burger deze grondrechten kan uitoefenen?

Antwoord

(25 juni 2002)

De Raad moge het geachte parlementslid verwijzen naar zijn antwoord op vraag E-0145/02 van Christine De Veyrac, waarin hij zijn principiële standpunt over de naleving van de genoemde rechten, met name in het geval van Viëtnam, memoreert.

Voorts deelt de Raad het geachte parlementslid mee dat de in Hanoi gevestigde EU-Werkgroep mensenrechten het geval van dominee Quang op 5 maart bij de Viëtnamese regering ter sprake heeft gebracht tijdens de officiële bijeenkomst inzake de mensenrechtendialoog.