Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0446/02 van Mary Banotti (PPE-DE) aan de Commissie. Elektro-shock stun-wapens, boei-uitrusting en het CE-merk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0446/02 van Mary Banotti (PPE-DE) aan de Commissie. Elektro-shock stun-wapens, boei-uitrusting en het CE-merk.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0446/02

van Mary Banotti (PPE-DE) aan de Commissie

(21 februari 2002)

Betreft: Elektro-shock stun-wapens, boei-uitrusting en het CE-merk

Over de gehele wereld worden elektro-shockapparaten gebruikt om mensen in gevangenissen, politiebureaus en detentiecentra te martelen en te mishandelen. Veel van deze wapens dragen het CE-merk. Gezien het wijdverspreide misbruik van dergelijke wapens zou voorkomen moeten worden dat wapenfabrikanten het CE-merk gebruiken om hun producten te promoten. Kan de Commissie uitleggen hoe voor dergelijke wapens het waardevolle CE-veiligheidskeurmerk wordt verleend en hoeveel producenten van dit soort wapens zijn geautoriseerd?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Liikanen namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-0446/02 en E-0470/02

(21 maart 2002)

De CE-markering van overeenstemming is in de wetgeving van de Gemeenschap ingevoerd bij Besluit 93/465/EEG van de Raad van 22 juli 1993(1) betreffende de modules voor de verschillende fasen van de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures en de voorschriften inzake het aanbrengen en het gebruik van de CE-markering van overeenstemming die bedoeld zijn voor gebruik in richtlijnen voor technische harmonisatie en bij Richtlijn 93/68/EEG van 22 juli 1993(4), waarbij de CE-markering werd ingevoerd voor een aantal sectorale richtlijnen voor technische harmonisatie.

De CE-markering van overeenstemming moet worden aangebracht op ieder product dat valt binnen het toepassingsgebied van een richtlijn voor technische harmonisatie die deze CE-markering voorschrijft. Dit betekent dat het product in overeenstemming is met de eisen van de van toepassing zijnde richtlijn(en) voor technische harmonisatie. De fabrikant is verantwoordelijk voor het aanbrengen van de CE-markering, ofschoon de richtlijnen vaak verlangen dat de overeenstemming door een derde partij wordt beoordeeld. Dergelijke overeeenstemmingsbeoordelingsorganen moeten overeenkomstig de van toepassing zijnde richtlijnen door de lidstaten worden benoemd.

Een aantal diensten van de Commissie is verantwoordelijk voor de richtlijnen voor technische harmonisatie die CE-markering van overeenstemming voorschrijven; de meeste vallen evenwel onder de verantwoordelijkheid van het Directoraat-generaal Ondernemingen. De Commissie treedt echter niet rechtstreeks op bij de beoordeling van de overeenstemming van producten of bij de toekenning van de CE-markering van overeenstemming.

Alle fabrikanten van stun-wapens, die vallen onder een richtlijn voor technische harmonisatie die de CE-markering van overeenstemming voorschrijft, moeten de markering op de desbetreffende producten aanbrengen. De Commissie beschikt niet over informatie over het aantal fabrikanten op wie dit betrekking heeft.

In haar antwoord op schriftelijke vraag E-3259/97 van mevrouw Wemheuer(2) heeft de Commissie er al eens op gewezen dat in beginsel tal van werktuigen voor foltering kunnen worden gebruikt. Bovendien is het niet altijd mogelijk vooraf al vast te stellen waarvoor een werktuig zal worden gebruikt. De Commissie is daarom van mening dat het niet doenlijk is in het kader van deze richtlijnen een afwijkende behandeling toe te passen op werktuigen die als folterinstrument kunnen worden gebruikt.

In aansluiting op vroegere antwoorden ter zake, en met name het antwoord op schriftelijke vraag P-2783/01 van de heer Ford(3), en ook om rekening te houden met de bezwaren van de geachte parlementsleden, werkt de Commissie momenteel wel aan een voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de handel in werktuigen die kunnen worden gebruikt voor foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing. Met deze verordening wordt onder meer beoogd toezicht uit te oefenen op de uitvoer van werktuigen die in een derde land voor dergelijke doeleinden kunnen worden gebruikt. Hieronder vallen in beginsel ook elektroshockapparaten en stun-wapens.

(1) PB L 220 van 30.8.1993.

(2) PB C 158 van 25.5.1998.

(3) PB C 81 E van 4.4.2002, blz. 209.

(4) PB L 220 van 30.8.1993.