Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0522/02 van Marco Cappato (NI) aan de Commissie. Toegang via internet en archivering van documenten van de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0522/02 van Marco Cappato (NI) aan de Commissie. Toegang via internet en archivering van documenten van de Commissie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0522/02

van Marco Cappato (NI) aan de Commissie

(19 februari 2002)

Betreft: Toegang via internet en archivering van documenten van de Commissie

Voor deze vraag wordt verwezen naar artikel van het VEU inzake openheid, artikel 255 van het VEG inzake toegang tot documenten, artikel 42 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, verordening 1049/2001(1) van 30 mei 2001 en de besluiten van de Commissie van 5 december 2001, 29 november 2001 en 23 januari 2002 die het reglement van de Commissie wijzigen. In verordening 1049/2001 van 30 mei 2001 wordt de term document als volgt gedefinieerd: elke inhoud, ongeacht de drager, zoals bijvoorbeeld audiovisuele opnames van vergaderingen en bijeenkomsten.

Welke vergaderingen, documenten of evenementen die de Commissie organiseert of waaraan zij haar medewerking verleent, zijn openbaar en welke niet?

Hoe wil de Commissie de Europese burgers de mogelijkheid geven via internet documenten te lezen en vergaderingen en evenementen te volgen?

(1) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(12 maart 2002)

Op uitzonderingen na vergadert de Commissie buiten de vakantieperiodes(1) eenmaal per week als college. Naast de wekelijkse vergaderingen zijn er andere werkzaamheden die de Commissie als college verricht, namelijk studiebijeenkomsten of bijzondere vergaderingen. Overeenkomstig artikel 9 van het reglement van orde van de Commissie(2) zijn de vergaderingen niet openbaar en zijn de beraadslagingen vertrouwelijk.

De beraadslagingen en de besluiten van de Commissie worden in de notulen opgenomen. Deze notulen zijn een intern document. Sinds de inwerkingtreding van het besluit van de Commissie van 5 december 2001 tot wijziging van haar Reglement van orde(3) behoren de notulen tot de ambtshalve voor het publiek toegankelijke documenten; zij zijn tevens beschikbaar voor het grote publiek via de website Europa op het volgende adres: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/meeting/index_nl.htm.

Van de bijeenkomsten van de Commissie tijdens welke geen besluiten worden genomen, maar de werkzaamheden worden georganiseerd en de strategische lijnen van het beleid worden uitgezet, worden verslagen opgesteld die, als voorbereidende documenten, niet worden bekendgemaakt.

Aangezien de vergaderingen van de Commissie niet openbaar zijn, zullen geen nieuwe technologieën worden gebruikt om ze voor het grote publiek toegankelijk te maken. Aan het begin van de vergadering worden echter systematisch video-opnamen gemaakt. Deze opnamen worden uitgezonden door Europe by Satellite (EbS), de televisienieuwsdienst van de Gemeenschap, en soms ook door het Eurovisie-netwerk van de Europese Radio-Unie (ERU). Met deze beelden en de door de Commissie verstrekte thematische archiefbeelden kunnen televisiejournalisten de besluiten illustreren die in

de perszaal door de voorzitter of door de bevoegde Commissieleden worden aangekondigd. Deze persconferenties worden meestal live door EbS uitgezonden en systematisch herhaald. Alle programma's van Europe by satellite zijn rechstreeks toegankelijk via Europa, de internetsite van de Gemeenschap.

Ter gelegenheid van de presentatie van de euromunten en -biljetten heeft de Commissie op 20 december 2001 een open vergadering gehouden die in haar geheel is uitgezonden door EbS en in samenvatting door ERU.

(1) Laatste week van september en de gehele maand augustus.

(2) PB L 308 van 8.12.2000.

(3) PB L 345 van 29.12.2001.