Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0625/02 van Stavros Xarchakos (PPE-DE) en Ioannis Marínos (PPE-DE) aan de Commissie. Cedefop-praktijken.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0625/02 van Stavros Xarchakos (PPE-DE) en Ioannis Marínos (PPE-DE) aan de Commissie. Cedefop-praktijken.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0625/02

van Stavros Xarchakos (PPE-DE) en Ioannis Marínos (PPE-DE) aan de Commissie

(6 maart 2002)

Betreft: Cedefop-praktijken

Volgens een bericht in het zeer gezaghebbende blad Agence Europe (nr. 8131 van 18.01.2002) heeft de Europese Ombudsman besloten een onderzoek in te stellen naar het taalgebruik van Cedefop in de communicatie die dit orgaan heeft met de burgers. Het artikel geeft een onverkorte weergave van de vernederende uitlatingen in de officiële documenten van hoger genoemd gedecentraliseerd orgaan. Het gaat meer bepaald om het standpunt van Cedefop ten aanzien van de Europese burgers die geprotesteerd hebben tegen de praktijken van dit orgaan. De praktijken van Cedefop hebben al ettelijke malen de gemoederen van de communautaire instellingen en de internationale pers in beroering gebracht. Afgelopen december verklaarde de Europese Rekenkamer dat veel van de aanwervingen van de Cedefop onvoldoende gemotiveerd waren. Een en ander heeft een negatieve weerslag op Griekenland, het land waar Cedefop is gevestigd. Griekenland doet zijn best om de rol van Cedefop te bevorderen en zijn taak te vergemakkelijken, maar het moet de negatieve gevolgen van zijn praktijken dragen.

Wat is het standpunt van de Commissie over de praktijken van Cedefop? Wie is verantwoordelijk voor de ongepaste taal die in haar documenten wordt gebruikt? Wie is meer bepaald verantwoordelijk voor de vastgestelde onregelmatigheden bij de aanwervingen? In hoeveel en in welke talen worden de documenten en de informatiebrochures van Cedefop opgesteld?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(24 april 2002)

Het Cedefop is een gedecentraliseerd orgaan dat is ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 337/75 van de Raad van 10 februari 1975 houdende oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding(1), artikel 7, lid 4. Het orgaan is autonoom wat zijn personeelsbeleid betreft. De Commissie heeft daarover geen controle, behalve dat ze in de raad van bestuur van het orgaan is vertegenwoordigd. Volgens de basisverordening is de directeur verantwoordelijk voor alle personeelsaangelegenheden; het personeel wordt door hem aangesteld en ontslagen(2). Schriftelijke adviezen aan de ombudsman worden ondertekend door de directeur, die verantwoordelijk is voor personeelszaken.

Op 7 januari 2002 startte de ombudsman op eigen initiatief een onderzoek en stuurde de voorzitter van de raad van bestuur een brief betreffende het taalgebruik in correspondentie van het Cedefop, niet met het grote publiek, maar met het kantoor van de ombudsman. Op 6 maart 2002 antwoordde de voorzitter van de raad van bestuur namens het Cedefop.

In dat antwoord stond dat het Cedefop het taalgebruik in zijn adviezen over klachten betreurde en niet had geanticipeerd op de publicatie van deze correspondentie. Het Cedefop onderstreepte dat zijn diensten er steeds nauwgezet op toezagen hoffelijk en toegankelijk te zijn in hun contacten met het publiek en met klagers. Dat was ook het geval bij de drie klagers die betrokken waren bij de gevallen waarnaar in de brief van de ombudsman werd verwezen. Het bureau verzocht de directeur de nodige maatregelen te nemen en zijn personeel instructies te geven om in de toekomst een herhaling van ongepaste formuleringen in schriftelijke adviezen over klachten te voorkomen.

Op 13 maart 2002 schreef de ombudsman aan de voorzitter van de raad van bestuur dat uit het onderzoek geen wanbestuur vanwege het Cedefop bleek. De ombudsman sloot bijgevolg de zaak.

De Commissie verwijst de geachte afgevaardigden naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-3675/01 van de heer Marínos(3) met betrekking tot het aanwervingsbeleid van het Cedefop, en in het bijzonder naar de verklaring van de Rekenkamer in haar verslag van december 2001 dat veel van de aanstellingen door het Cedefop onvoldoende gemotiveerd waren.

Informatie op papier en elektronische informatie (http://www.cedefop.eu.int/) over het Cedefop, zijn taken, activiteiten en producten (Cedefop in het kort) is beschikbaar in alle 11 officiële talen van de Gemeenschap. Er worden inspanningen gedaan om ervoor te zorgen dat samenvattingen van belangrijke referentiepublicaties van het Cedefop in alle officiële talen worden gepubliceerd (bijv. Leren voor vakbekwaamheid Tweede rapport over onderzoek naar het beroepsonderwijs in Europa). De grote meerderheid van de informatiebronnen van het Cedefop die in het European Training Village (www.trainingvillage.gr) beschikbaar zijn, worden in het Engels, het Frans, het Duits en het Spaans aangeboden, net als het European Journal Vocational Training(4)). Het Cedefop publiceert elk trimester een informatiebulletin (Cedefop Info) in het Engels, het Frans en het Duits.

(1) PB L 39 van 13.2.1975.

(2) Zie ook het antwoord op schriftelijke vraag E-2549/98, PB C 118 van 29.4.1999.

(3) PB C 147 E van 20.6.2002.

(4) Het European Journal bestaat ook in het Portugees, maar de Portugese autoriteiten nemen deze versie voor hun rekening.