Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0670/02 van Linda McAvan (PSE) aan de Commissie. Aanwerving etnische minderheden bij de Europese instellingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0670/02 van Linda McAvan (PSE) aan de Commissie. Aanwerving etnische minderheden bij de Europese instellingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0670/02

van Linda McAvan (PSE) aan de Commissie

(11 maart 2002)

Betreft: Aanwerving etnische minderheden bij de Europese instellingen

Naar ik heb vernomen is er met betrekking tot de aanwervingspraktijken geen sprake van positieve discriminatie van vrouwen en etnische minderheden. Daarentegen worden wel positieve maatregelen genomen om deze groepen aan te moedigen te solliciteren.

Kan de Commissie meedelen welke positieve maatregelen worden genomen en welke effecten deze maatregelen hebben gehad op de aanwerving?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(23 april 2002)

De Commissie heeft zich uitdrukkelijk gecommitteerd aan een beleid van gelijke behandeling en kansen voor vrouwen en mannen en aan acties om hieraan in de praktijk uitvoering te geven.

De werkzaamheden rond de organisatie van vergelijkende onderzoeken hebben vooral betrekking op het geven van publiciteit aan het examen en het formuleren van voorwaarden voor het toetsen van de kwalificaties en capaciteiten van de kandidaten.

Publiciteitsacties bestaan onder meer in de bekendmaking in het Publicatieblad van een algemene verklaring inzake gelijke kansen met daarin de zinsnede: De Commissie moedigt met name vrouwen aan te solliciteren. Advertenties in kranten voor vergelijkende onderzoeken op gebieden waar vrouwen

van oudsher ondervertegenwoordigd zijn, bevatten een soortgelijke verklaring. Wanneer het gaat om bepaalde soorten posten, zoals de secretariële functies, waar mannen over het algemeen ondervertegenwoordigd zijn, wordt een verklaring toegevoegd waarin mannelijke kandidaten worden aangemoedigd te solliciteren. Zowel de nieuwe aanwervingsbrochure die binnenkort verschijnt, als de aanwervingssite die aanstaande is, zullen een verklaring inzake gelijke kansen bevatten.

De toetsen die in de selectieprocedure worden gebruikt, staan onder voortdurende controle om eventuele gevallen van genderdiscriminatie te vermijden. Hoewel een beoordeling van essentiële vaardigheden onontbeerlijk blijft, is de Commissie in de voorselectie afgestapt van bepaalde psychometrische toetsen, omdat vrouwen in dit soort toetsen, ongeacht bij welke instelling, minder goed bleken te presteren. Om diezelfde reden is besloten om in de recentelijk gehouden voorselecties een andere verhouding te hanteren tussen de onderdelen tekstbegrip en berekeningen van de toets ter beoordeling van het redeneervermogen, ofschoon het redeneervermogen met betrekking tot de berekeningen op zich een nuttige vaardigheid is. Daarnaast blijft de Commissie streven naar verhoging van het aantal vrouwen in de selectiecomités.

Deze en aanverwante acties hebben tastbare resultaten opgeleverd: in de periode 1998-2000 heeft de Commissie 99 vergelijkende onderzoeken georganiseerd die 67 301 kandidaten hebben opgeleverd, onder wie 53,6 % vrouw. In recente grootschalige vergelijkende onderzoeken voor categorie A waren er iets meer vrouwelijke dan mannelijke sollicitanten voor functies binnen het Europees openbaar bestuur op niveau A8. Bij de recentelijk gehouden onderzoeken was 34,8 % van de geslaagden vrouw, tegen 27,3 % in 1994. Een soortgelijke trend is ook waarneembaar bij de onderzoeken voor niveau A4/A5, waar het aantal vrouwelijke sollicitanten steeg van 26 % in 1997-1998 tot 35 % in 2001.

De Commissie blijft zich inspannen om deze stijgende lijn vast te houden.

Daarnaast heeft zij bepaalde maatregelen genomen die voor de aanwerving van belang zijn:

Een van de maatregelen die de Commissie sinds 1995 toepast ter bevordering en verwezenlijking van gelijke kansen voor haar personeel, is de vaststelling van jaarlijkse streefcijfers voor het aantal aan te werven vrouwen in categorie A, met name in de rangen A8, A7 en A6.

Statistieken over de periode sinds 1995 wijzen op een aanmerkelijke stijging van het aantal vrouwelijke A-ambtenaren bij de Commissie. Op 1 januari 2002 was 43 % van rang A8 vrouw, bij rang A7 was dat 30,6 % en bij rang A6 28 %. Deze percentages liggen aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde voor categorie A als geheel, dat op dezelfde peildatum 21,8 % bedroeg. Deze stijging van het aantal vrouwen in de aanwervingsrangen is het gevolg van het door de Commissie gevoerde beleid van positieve acties, dat erop is gericht zoveel mogelijk vrouwen van de externe reservelijsten aan te werven. Deze lijsten bestonden in 2001 voor 27,3 % uit vrouwen, terwijl 37,2 % van de geslaagden die in deze rangen werden aangeworven, vrouw was.

De Commissie streeft eveneens naar een stijging van het aantal sollicitaties en aanwervingen onder etnische minderheden. Met het oog hierop zal de Commissie bij de lidstaten meer aandacht vragen voor de kwestie van de etnische diversiteit binnen het openbaar bestuur ten einde het aantal sollicitanten te verhogen. Bovendien zullen, in samenwerking met de lidstaten, de publiciteitsacties voor toekomstige vergelijkende onderzoeken worden verbeterd om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk bevolkingsgroepen in de lidstaten worden bereikt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het plaatsen van advertenties in regionale en lokale kranten of het verbeteren van de communicatie met etnische minderheden en met nationale instanties waar zij kunnen worden geworven (instituten, universiteiten, instellingen voor beroepsopleidingen, grote bibliotheken, enz.). Ook de website van de Europese Unie kan voor deze doeleinden worden gebruikt. Het zal het geachte parlementslid ongetwijfeld duidelijk zijn dat een verdere stijging van het aantal vrouwen en mannen uit etnische minderheden in de civiele en diplomatieke diensten en bij de nationale overheden waarschijnlijk ook een positieve invloed zal hebben op het aantal aanwervingen uit deze groepen bij de Europese overheid.

Een actieplan inzake gelijke kansen en flexibilisering van arbeidsvoorwaarden, opgesteld op basis van het globale, in oktober 2001 gepresenteerde pakket maatregelen voor de hervorming van het personeelsbeleid, zal waarschijnlijk binnenkort worden aangenomen en initiatieven op dit gebied omvatten.

Zoals het geachte parlementslid ongetwijfeld zal begrijpen is het nog te vroeg om iets te kunnen zeggen over de effecten van deze acties op de aanwerving van leden uit etnische minderheden bij de Commissie.