Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0742/02 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Aanleg stuwdam in de Rio Mouro.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0742/02 van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie. Aanleg stuwdam in de Rio Mouro.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0742/02

van Ilda Figueiredo (GUE/NGL) aan de Commissie

(15 maart 2002)

Betreft: Aanleg stuwdam in de Rio Mouro

Volgens gemeenteraadsleden van de Vereniging van gemeenten van de Vale do Mouro, een zijrivier van de Rio Minho in Noord-Portugal, ligt er momenteel een voorstel om in de Rio Mouro een stuwdam te bouwen met een 50 meter hoge dam, hetgeen het hele ecosysteem kan verwoesten.

Dit controversiële voorstel is afkomstig van de onderneming Águas do Minho e Lima die beweert hiervoor communautaire steun te krijgen. Volgens genoemde gemeenteraadsleden zijn er andere alternatieven mogelijk, zoals aftappingen uit de rivier zelf, zonder dat daarvoor een stuwdam aangelegd hoeft te worden.

Kan de Commissie in het licht van het voorafgaande het volgende mededelen:

1. Is het waar dat de aanleg van een stuwdam in de Rio Mouro met communautaire steun gefinancierd zal worden?

2. En zo ja, zijn er gegevens beschikbaar over een eventuele milieueffectrapportage? Is er aan de mogelijkheid gedacht om voor andere alternatieven te kiezen?

Antwoord van de heer Barnier namens de Commissie

(29 april 2002)

De Portugese autoriteiten hebben in 1999 bij de Commissie een verzoek ingediend voor een financiële bijdrage uit het Cohesiefonds voor het waterbeheersingsproject Minho-Lima dat betrekking heeft op de watervoorziening en waterzuivering ten behoeve van een aantal gemeenten. Voor een bepaald onderdeel van de watervoorziening voorzag het project in de aanleg van een stuwdam in de rivier de Mouro, de zogeheten Barragem de Lamas de Mouro.

Gezien het feit dat de beschrijving van sommige projectonderdelen niet volledig was, zowel uit technisch oogpunt als op het vlak van de milieueffectbeoordeling, heeft de Commissie de Portugese autoriteiten gevraagd hun voorstel te herschrijven. Dit heeft geresulteerd in een nieuw verzoek voor enkele onderdelen van het project, die in 2001 ook zijn gesubsidieerd, maar deze hadden geen betrekking op de bouw van de stuwdam. Het is desondanks mogelijk dat een dergelijk verzoek op een later tijdstip alsnog wordt ingediend.