Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0950/02 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Niet-naleving door Griekenland van de EU-wetgeving inzake de interne markt.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0950/02 van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie. Niet-naleving door Griekenland van de EU-wetgeving inzake de interne markt.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0950/02

van Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) aan de Commissie

(9 april 2002)

Betreft: Niet-naleving door Griekenland van de EU-wetgeving inzake de interne markt

Kan de Commissie mij meedelen van hoeveel gevallen van vermoedelijke schending van de communautaire wetgeving in Griekenland op het gebied van de interne markt sprake is, en op welke gebieden deze schendingen betrekking hebben?

In hoeveel (indien hiervan sprake is) en welke gevallen is de Commissie van plan Griekenland voor het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te dagen?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(11 juni 2002)

Momenteel zijn er in het kader van de controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht 70 dossiers over Griekenland (klachten, ambtshalve geconstateerde gevallen of niet meegedeelde nationale uitvoeringsmaatregelen voor richtlijnen) op het gebied van de interne markt samengesteld. Voor een aantal van deze dossiers is een inbreukprocedure ingeleid en in twee gevallen is een aanmaning verzonden omdat de nationale uitvoeringsmaatregelen voor richtlijnen niet zijn meegedeeld; in negen gevallen is een met redenen omkleed advies uitgebracht en in zes gevallen is het Hof van Justitie ingeschakeld. Een lijst met deze 17 inbreukprocedures wordt rechtstreeks aan het geachte parlementslid en aan het Secretariaat-generaal van het Parlement toegezonden.

Tevens wordt het geachte parlementslid verwezen naar het Achttiende jaarlijkse verslag van de Commissie over de controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht (2000)(1). Bovendien publiceert de Commissie de recente beslissingen van de Commissie op het gebied van inbreuken en periodiek bijgewerkte statistische gegevens op de website: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm infractions

(1) COM(2001) 309 def.