Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1080/02 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Grensoverschrijdende spoorweg Groningen-Bremen; het vinden van een publieksvriendelijke en doelmatige oplossing voor hervatting van de dienst.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1080/02 van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie. Grensoverschrijdende spoorweg Groningen-Bremen; het vinden van een publieksvriendelijke en doelmatige oplossing voor hervatting van de dienst.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1080/02

van Erik Meijer (GUE/NGL) aan de Commissie

(18 april 2002)

Betreft: Grensoverschrijdende spoorweg Groningen-Bremen; het vinden van een publieksvriendelijke en doelmatige oplossing voor hervatting van de dienst

1. Is de Commissie het met mij eens dat de gang van zaken met betrekking tot zowel de heraanleg als de exploitatie van de korte grensoverschrijdende spoorlijn tussen Nieuweschans en Leer een voorbeeld is van tekortschietende samenwerking tussen lidstaten van de EU en zelfs de indruk wekt dat er helemaal geen EU bestaat, en dat hier al helemaal geen recht wordt gedaan aan het EU-streven om juist de traditionele achterstelling van grensregio's en belemmeringen op grensoverschrijdende verbindingen te beëindigen?

2. Acht de Commissie het nog langer aanvaardbaar dat het korte grensoverschrijdende verbindingstraject tussen de spoorwegnetten van Nederland en Duitsland, die in deze omgeving beide met uurdiensten worden bereden, als gevolg van misverstanden, conflicten en strijdige belangen blijft functioneren als onnodige barrière die het gebruik van het spoor voor grensoverschrijdend verkeer ernstig bemoeilijkt?

3. Acht de Commissie het aanvaardbaar dat de treinen voor personenvervoer niet op dit traject terugkeren, of hoogstens met een verbinding die als gevolg van de noodzaak tot een extra overstap kwalitatief slechter zal zijn dan bestond vóór het opschorten van de oude verbinding in 2000?

4. Is de Commissie het met mij eens dat de meest voor de hand liggende, publieksvriendelijke, doelmatige en betaalbare oplossing is dat de bestaande uurdienst Groningen-Nieuweschans over een korte afstand over de grens wordt doorgetrokken naar Leer, in plaats van zoals voorheen enkele speciale grensoverschrijdende treinen per dag te laten rijden of een in frequentie sterk beperkte pendeldienst Nieuweschans-Leer in te zetten?

5. Wat denkt de Commissie te ondernemen om deze langdurig voortslepende reeks onvruchtbare conflicten op de kortst mogelijke termijn te helpen beëindigen en te bewerkstelligen dat het oorspronkelijke doel van de vernieuwing, een verbeterde en meer frequente treinverbinding met zo weinig mogelijk overstappen tussen Groningen en Bremen, zonder verdere vertraging wordt bereikt?

Gecombineerd Antwoordvan mevrouw Loyola de Palacio namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-1078/02, E-1079/02 en E-1080/02

(27 mei 2002)

De Commissie is bezig de nodige inlichtingen in te winnen om de vraag te kunnen beantwoorden. Zij zal het geachte parlementslid zo spoedig mogelijk laten weten welke informatie zij heeft ontvangen.