Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1247/02 van Anne Van Lancker (PSE) aan de Commissie. Beschikbaarheid van studies en rapporten die met Europese financiële ondersteuning worden opgesteld.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1247/02 van Anne Van Lancker (PSE) aan de Commissie. Beschikbaarheid van studies en rapporten die met Europese financiële ondersteuning worden opgesteld.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1247/02

van Anne Van Lancker (PSE) aan de Commissie

(24 april 2002)

Betreft: Beschikbaarheid van studies en rapporten die met Europese financiële ondersteuning worden opgesteld

Via verschillende actieprogramma's stelt de Europese Commissie financiële middelen ter beschikking voor de ondersteuning van het Europese beleid in de lidstaten. Zo krijgen de lidstaten, maar ook andere overheden en instanties, Europese publieke middelen om studies en rapporten op te stellen over hun beleid inzake bijvoorbeeld werkgelegenheid, maar ook de strijd tegen de sociale uitsluiting. In vele gevallen zijn deze studies niet openbaar.

Is de Commissie bereid om bij het toekennen van financiële steun voor het opstellen van zulke rapporten van de begunstigden te eisen dat de door Europese openbare middelen gefinancierde studies openbaar worden gemaakt?

Aanvullend antwoordvan de heer Prodi namens de Commissie

(31 oktober 2002)

De Commissie bevestigt dat in sommige sectoren (structuurfondsen, Trans-Europese netwerken, statistische informatie, justitie en binnenlandse zaken) uit de communautaire begroting gefinancierde studies en rapporten worden opgesteld in opdracht van nationale instanties zonder tussenkomst van de Commissie. In lijn met de algemeen gesloten financieringsovereenkomsten blijven deze studies en rapporten eigendom van de lidstaten die de begunstigden van de toegekende subsidies zijn. Het zijn bijgevolg deze opdrachtgevende nationale instanties die eventueel voor de verspreiding of de toegang moeten zorgen.

Overeenkomstig deze overeenkomsten ontvangt de Commissie een volledige kopie of een samenvattend verslag van de betreffende studies en rapporten. Zodra deze kopie of samenvatting door de Commissie is ontvangen, valt zij onder het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie(1).

Meer in het algemeen deelt de Commissie de door het geachte parlementslid geuite zorg om meer transparantie en zij tracht te zorgen voor de best mogelijke verspreiding van de resultaten van de uit de communautaire begroting gefinancierde studies. Tot nu toe en rekening houdend met de verscheidenheid van de betreffende gebieden heeft de Commissie geen voorwaarde willen vaststellen tot invoering van de verplichting tot publicatie en verspreiding van de betreffende studies om te vermijden dat extra kosten en administratieve lasten ontstaan. Sommige studies zouden onder de in Verordening (EG) nr. 1049/2001 bedoelde uitzonderingen kunnen vallen, terwijl andere van te lokaal belang zouden kunnen zijn of betrekking zouden kunnen hebben op een beperkte sector.

In sommige gevallen, met name op het gebied van het onderzoek, wordt bijzondere aandacht besteed aan de benutting en de verspreiding van de resultaten van de studies. Bovendien nemen sommige directoraten-generaal op hun websites en in hun publicaties de resultaten van de betreffende studies en rapporten op. Thans is het Bureau voor officiële publicaties van de Europese Gemeenschappen bezig met de oprichting van een portaalsite op internet die in het bijzonder geschikt zal zijn voor de studies en de rapporten die een zeer gespecialiseerd publiek interesseren. De Commissie steunt de initiatieven om voor de nodige transparantie te zorgen en om de toegang tot de studies en de rapporten te vergemakkelijken.

(1) PB L 145 van 31.5.2001.