Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1432/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Polemiek aangaande de uitlatingen van commissaris de Palacio over kernenergie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1432/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie. Polemiek aangaande de uitlatingen van commissaris de Palacio over kernenergie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1432/02

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Commissie

(23 mei 2002)

Betreft: Polemiek aangaande de uitlatingen van commissaris de Palacio over kernenergie

Commissaris de Palacio heeft zich in recente uitlatingen uitgesproken voor het bouwen van nieuwe kerncentrales in de EU. Volgens de commissaris kunnen we de Overeenkomst van Kyoto inzake de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen alleen nakomen als we kernenergie gebruiken. Ze heeft daarbij echter geen oog voor de aan het gebruik van dit type energie verbonden gevaren, en vergeet bovendien dat het kernafval een enorm probleem vertegenwoordigt, niet alleen voor het milieu, maar ook in economisch opzicht. Voor dat afvalprobleem is nog steeds geen oplossing gevonden. Commissaris Wallström heeft later aangegeven een ander standpunt te huldigen dan haar collega. Zij vindt dat in de toekomst schone en hernieuwbare energiebronnen moeten worden gebruikt. Wat is het standpunt van de Commissie in dezen?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(27 juni 2002)

Het standpunt van de Commissie over kernenergie is duidelijk verwoord in het groenboek: Op weg naar een Europese strategie voor een continue energievoorziening(1).

Elke verklaring van een lid van de Commissie moet dan ook worden geïnterpreteerd in het licht van document.

Het geachte parlementslid wordt hierbij verwezen naar het antwoord van de Commissie op schriftelijke vraag H-0287/02 van mevrouw Sornosa Martínez(2) en P-1354/02 van de heer Carnero González(3) over hetzelfde onderwerp.

(1) COM(2000) 769 def.

(2) Schriftelijk antwoord op 14.5.2002.

(3) PB C 277 E van 14.11.2002, blz. 192.