Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1519/02 van Anne Ferreira (PSE) aan de Commissie. Statuut van Europees makelaar in onroerend goed.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1519/02 van Anne Ferreira (PSE) aan de Commissie. Statuut van Europees makelaar in onroerend goed.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-1519/02

van Anne Ferreira (PSE) aan de Commissie

(22 mei 2002)

Betreft: Statuut van Europees makelaar in onroerend goed

Makelaars in onroerend goed uit landen van de Europese Unie zijn steeds vaker over de grenzen heen actief. De beroepsregelingen verschillen evenwel van land tot land, waardoor de kosten die met het uitoefenen van deze activiteit verbonden zijn en de mate waarin de consument is beschermd sterk uiteenlopen.

Ter bescherming van de consument, harmonisatie van de interne markt van de Europese Unie en verbetering van het imago van dit beroep zou harmonisatie op Europees niveau van de eisen die aan onroerend-goedmakelaars worden gesteld, wenselijk zijn.

Hiertoe zouden verplicht moeten worden gesteld en moeten worden geharmoniseerd:

- een beroepsaansprakelijkheidsverzekering,

- een financiële waarborg.

Hoe luidt het standpunt van de Commissie ten aanzien van deze kwestie?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(19 juni 2002)

Hoewel makelaars in onroerend goed in beginsel kunnen profiteren van het recht van vestiging en het vrij verrichten van diensten, bedoeld in de artikelen 43 en 49 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, zijn er voor grensoverschrijdende activiteiten nog altijd wettelijke en administratieve belemmeringen, zoals verschillende regels inzake beroepsverzekeringen en waarborgen. Deze situatie weerspiegelt een algemener probleem van de interne markt voor diensten, die wordt gekenmerkt door tal van nog bestaande belemmeringen die zowel de aanbieders als de gebruikers van diensten treffen.

Het is in deze context dat de Europese Raad van Lissabon (19 en 20 juni 2000) de Commissie vroeg een uitgebreide internemarktstrategie voor te stellen om de belemmeringen voor het dienstenverkeer op te heffen.

Zoals bekend bepaalde die Europese Raad ook de doelstelling voor Europa: de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld worden, die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang. Om daartoe te komen, moet de Unie de kwaliteit en het concurrentievermogen van haar dienstensector verbeteren, aangezien die van doorslaggevend belang is voor het aanhoudende succes van de Europese economie.

De Commissie onderzoekt momenteel met welke belemmeringen de dienstensector nog te kampen heeft en ze werkt aan voorstellen om die belemmeringen uit de weg te ruimen. Verwacht wordt dat ze binnenkort een verslag publiceert.

Op basis van dat verslag zal de Commissie beslissen op welke gebieden ze een harmonisering op communautair niveau voorstelt.