Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1826/02 van Luis Berenguer Fuster (PSE) aan de Commissie. Aanpassing in Spanje van de richtlijn betreffende communautair handelsverkeer in paardachtigen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1826/02 van Luis Berenguer Fuster (PSE) aan de Commissie. Aanpassing in Spanje van de richtlijn betreffende communautair handelsverkeer in paardachtigen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1826/02

van Luis Berenguer Fuster (PSE) aan de Commissie

(27 juni 2002)

Betreft: Aanpassing in Spanje van de richtlijn betreffende communautair handelsverkeer in paardachtigen

Richtlijn 90/427/EG(1) van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van zoötechnische en genealogische voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in paardachtigen, bepaald dat de boeken kunnen worden bijgehouden door een erkende vereniging of organisatie of door een officiële overheidsinstantie van een lidstaat.

Bijna alle lidstaten hebben besloten om de boeken te laten voeren door organisaties. Spanje heeft echter gekozen voor een overheidsinstantie, waarmee het land zich houdt aan de richtlijn. Het probleem dat zich momenteel voordoet is dat er een ontwerp is ingediend voor een koninklijk besluit, waarbij als officiële instantie wordt aangewezen het Organismo Autónomo Fondo de Explotación del Servicio de la Cría Caballar (Autonoom Orgaan voor de Paardenfokkerijdienst), dat merkwaardig genoeg ressorteert onder het Ministerie van Defensie en waar uitsluitend militairen werkzaam zijn, alsof vandaag de dag het fokken van paarden nog van net zo groot militair belang is als in het verleden.

Is de Commissie niet van oordeel dat bovengenoemde militaire organisatie de instandhouding van rassen of het goed functioneren van het register in gevaar kan brengen?

(1) PB L 224 van 18.8.1990, blz. 55.

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(2 augustus 2002)

In verband met de door het geachte parlementslid gestelde vraag wil de Commissie verwijzen naar Richtlijn 90/427/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van zoötechnische en genealogische voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in paardachtigen(1) en Beschikking 92/353/EEG van de Commissie van 11 juni 1992 tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van organisaties en verenigingen die stamboeken voor geregistreerde paardachtigen bijhouden of aanleggen2(2).

Overeenkomstig artikel 2, onder c), eerste streepje, van Richtlijn 90/427/EEG wordt onder een stamboek verstaan alle boeken, registers, kaartsystemen of informatiedragers die worden bijgehouden door een organisatie of vereniging die officieel is erkend door een lidstaat of door een officiële dienst van de betrokken lidstaat. Een dergelijke erkenning kan worden uitgebreid tot een militair orgaan, als het aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Overeenkomstig artikel 2 van Beschikking 92/353/EEG erkennen de autoriteiten van de betrokken lidstaat officieel elke organisatie of vereniging die stamboeken bijhoudt of aanlegt, voor zover zij aan de in de bijlage vastgestelde voorwaarden voldoet.

Wanneer voor een ras reeds één of meer officieel erkende organisaties of verenigingen bestaan, kan de erkenning van een nieuwe organisatie of vereniging slechts om twee redenen worden geweigerd:

- indien deze de instandhouding van het ras in gevaar zou brengen of de goede werking of het selectie- of veredelingsprogramma van een bestaande organisatie of vereniging zou kunnen verstoren, of

- indien de paardachtigen van dat ras kunnen worden ingeschreven of geregistreerd in een bijzondere sectie van een stamboek dat wordt bijgehouden door een erkende organisatie of vereniging.

Deze criteria zijn ook van toepassing op de diensten die stamboeken aanleggen of bijhouden.

In februari 2002 heeft Spanje kennisgeving gedaan van de erkenning van negen organisaties die hoofdzakelijk zijn betrokken bij het behoud van inheemse paardenrassen. De kennisgeving gaf ook aan dat de Dienst voor paardenfokkerij het stamboek voor verschillende rassen bijhoudt, waaronder Spaanse volbloed, thoroughbred, arabier, trotter, enz. In sommige gevallen worden deze stamboeken beschouwd als stamboeken van de oorsprong van het ras, hoewel aan de lidstaten en de Commissie overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 90/427/EEG geen formele kennisgeving is gedaan van de overeenkomstig punt 3 van Beschikking 92/353/EEG vast te leggen beginselen.

De door het geachte parlementslid beschreven situatie in Spanje geeft de beperkte bevoegdheid aan die de Commissie heeft ten aanzien van de erkenning van fokorganisaties of fokkersverenigingen alsook ten aanzien van door officiële diensten bijgehouden stamboeken.

In een procedure voor de beslechting van geschillen tussen organisaties en verenigingen of, in een tweede fase, tussen de bevoegde autoriteiten van de verschillende lidstaten is voorzien in Beschikking 92/354/EEG van de Commissie van 11 juni 1992 tot vaststelling van bepaalde voorschriften voor de coördinatie tussen organisaties en verenigingen die stamboeken van geregistreerde paardachtigen bijhouden of aanleggen(3); zo nodig kan de Commissie regels vaststellen om te zorgen voor de coördinatie tussen de organisaties en verenigingen overeenkomstig artikel 4, onder e), van Richtlijn 90/427/EEG.

(1) PB L 224 van 18.8.1990.

(2) PB L 192 van 11.7.1992.

(3) PB L 192 van 11.7.1992.